Ako sa vysporiadať s dlhmi a finančnými záväzkami (Bratislava)

09.júl 2020 | 10:00 - 12:00

Spomalenie ekonomiky spôsobené pandémiou vystavilo mnohé podniky veľkej výzve na zabezpečenie ich likvidity. Riadenie dlhu sa stalo ešte dôležitejším. Na seminári si preberieme štandardné možnosti na zníženie dlhu a predstavíme si aj niektoré vládne opatrenia, ktoré môžu pomôcť podnikateľom zbaviť sa časti ich finančných záväzkov.

ČO SA DOZVIETE?

 • ako využiť aktuálne „Lex Corona“ opatrenia na zlepšenie finančnej situácie spoločnosti
 • praktické príklady a porovnania jednotlivých opatrení
 • štandardné nástroje na zníženie zadlženosti spoločností
 • krajné riešenia na oddlženie spoločností

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Peter Szabó, DipIFR je konateľom spoločnosti LeitnerLeitner Audit SK s.r.o., ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny LeitnerLeitner poskytujúcej vysoko sofistikované daňové poradenstvo, audítorské a účtovné služby. V oblasti auditu a finančného poradenstva pracuje od roku 2008. Má skúsenosti s auditmi a finančným plánovaním mnohých spoločností z rôznych odvetví hospodárstva – od výrobných podnikov, cez real eastate až po energetický sektor. Je zodpovedný za riadenie auditového oddelenia.

KEDY?

9.7.2020, od 10:00 do 12:00 hod.

Ukončenie registrácie: 6.7.2020 do 13:00

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

>>>REGISTRUJTE SA<<<

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email rp@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich emailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk