Ako vylepšiť marketing pri podnikaní (Nové Mesto nad Váhom)

17.máj 2018 | 15:00 - 19:00

Plánujete podnikať  alebo v  biznise už pôsobíte?

Chcete sa dozvedieť viac o nástrojoch v  marketingu?

 

Pripravili sme odborný seminár pre všetkých z vás, ktorí už podnikajú alebo by len chceli začať podnikať. Zo seminára si odnesiete všetky potrebné poznatky o marketingu pre vaše súčasné alebo budúce podnikanie.

 

Približne 40% zákazníkov, ktorí nakúpia v kamennej predajni, si urobí pred samotným nákupom prieskum trhu. Ak chcete mať vlastný biznis alebo už v biznise pôsobíte a chcete získať nových zákazníkov, nemali by ste ignorovať dôležitosť marketingu.

 

Čo sa dozviete:

  • Aká je najefektívnejšia forma reklamy
  • Aké sú techniky na zlepšenie pozície na trhu
  • Čo je v súčasnosti najsilnejší  PR nástroj
  • “ Pridružený” marketing – najmodernejší pojem v marketingu

 

Kto je váš lektor?

Matej Jonášek - pravidelne školí pre IT Learning Slovakia. Jeho špecializácia je moderný webdesign, kreatívna grafika, Wordpress a Google Adwords. Je aktívny webdizajnér, grafik, ktorý vytvoril stovky webových stránok. Špecializuje sa aj na nástroj Canva.

Kedy?

17.05.2018

Pre podnikateľov   -    15:00 – 19:00 hod.

Pre nepodnikateľov  - 15:00 – 18:00 hod.

 

Kde?

RevoMind

​Námestie Slobody 22
​915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Registrácia:

PODNIKATELIA: formulár tu https://goo.gl/k9vaXz

NEPODNIKATELIA: formulár tu https://goo.gl/Jb896z

 

UKONČENIE REGISTRÁCIE: 16.05. 2018 o 15:00 hod.

Účasť je bezplatná.

 

Odborný seminár ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program, 1.7 a 2.1 Rastový program Národného projektu NPC v regiónoch.

Kód projektu: ITMS2014+ 313031I870

 

PODMIENKY – NEPODNIKATELIA:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

 

PODMIENKY – PODNIKATELIA:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

 

KONTAKTY: 
NEPODNIKATELIA: ap.tn@npc.sk

PODNIKATELIA: rp.tn@npc.sk