Ako zaočkovať podnikanie proti pandémii (regióny)

12.august 2020 | 10:00 - 12:00

Kríza je príležitosťou pre nové nápady a spôsoby podnikania. Teraz je ten správny čas, aby ste ich skúsili aplikovať do praxe. Zaočkujte vaše podnikanie, a ,,protilátky“, ktoré získate, vám môžu pomôcť prekonať ďalšie ťažké obdobia.

ČO SA DOZVIETE

  • vedenia firmy pri prekonávaní krízy
  • cena za prispôsobenie sa novej situácii
  • kde hľadať nové príležitosti
  • ako nastaviť svoju myseľ pri zmene
  • akčný plán a nástroje na uskutočnenie zmeny

KTO JE VÁŠ LEKTOR

RNDr. Alexander Birčák - bol riaditeľom marketingu vo Wüstenrote či poradcom generálneho riaditeľa Českej podnikateľskej poisťovne. V súčasnosti ako manažérsky poradca a školiteľ pomáha ľuďom vo firmách zvládať stres, zavádzať zmeny a zvyšovať výkon.

KEDY

12.8. 2020

10:00 – 12:00 hod.

KDE

Online – Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 6.8.2020 do 16.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovací link na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.skadresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.