Biznis komunikácia s noblesou (Košice)

06.august 2020 | 09:00 - 11:00

Viete ako pôsobí vaše správanie a neverbálne prejavy na obchodného partnera? Ak nie, máte šancu to zistiť. Na našom networkingu spoznáte a zlepšite svoj komunikačný prejav.

ČO SA DOZVIETE

  • dôležitosť prvého kontaktu s obchodným partnerom, vytvorenie dôvery
  • ako “vyťažiť” zo svojej komunikačnej výbavy čo najviac
  • základné atribúty charizmatického prejavu
  • dôležitosť počúvania druhého
  • ako eliminovať stres
  • rady a tipy na autentickú komunikáciu
  • individuálna spätná väzba k prvému dojmu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Lenka Kolesárová, MBA  - pôsobí ako lektorka na biznis protokol a spoločenskú etiketu, efektívnu komunikáciu a rozvoj prezentačných zručností. Prostredníctvom poradenského programu Bilancia kompetencií pracuje ako kariérový poradca s dlhodobo nezamestnanými, ktorým pomáha v rozvoji mäkkých zručností a v naštartovaní vnútornej motivácie.

KEDY

6.8. 2020

9:00 - 11:00 hod.

KDE

Košická regionálna komora SOPK

(budova WAGON SLOVAKIA Košice)

Bencúrova 13

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 4.8. 2020 do 12.00 h.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané štatutárom fyzicky doručíte na podujatie
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na rp.ke@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP 

Účasť je bezplatná.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking – podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Networking – podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.