Biznis protokol

25.január 2018 | 09:00 - 11:00

(Odborný seminár pre podnikateľov)

Šancu urobiť dobrý prvý dojem máte iba raz. Navyše, ak od neho závisí Váš ďalší biznis či nové partnerstvo, je o to dôležitejší. Ovládate základy slušného správania pri obchodnom rokovaní? Dokážete vhodne podať vizitku či predstaviť sa? Prihláste sa na náš odborný seminár a odhaľte základné pravidlá biznis etikety. Pod vedením našej lektorky Lindy HNÁTOVEJ zistíte, ako vytvoriť správny dojem a ako úspešne viesť obchodné rokovania. Tešíme sa na Vás!

ČO SA NA ODBORNOM SEMINÁRI DOZVIETE?

- Spoločenský protokol a etiketa v praxi
- Špecifiká biznis protokolu, spoločenskú hierarchiu, pravidlá
- Osobný imidž, Oblečenie dámy a páni, reprezentácia osoby, firmy
- Prvý kontakt s partnerom – umenie prvého dojmu
- Spoločenské podujatia, pozdravy, vizitky, pozvánky, dary
- Rokovania, stolovanie, pracovný obed
- Bonus: Tajomstvá reči tela

KTO JE VAŠA LEKTORKA? 
Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov.

KEDY?

25.1.2018, 9:00 - 11:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

 

Prihláste sa TU:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3WOSv_IvnSgXOPc47ejXXmWdn2x_mWomPhhaoHBDO3gyvCg/viewform

Ukončenie registrácie: 24.1.2018 do 15:00 hod.

 

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

-        právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

-        spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

-        má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

-        je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Účasť je bezplatná.

Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete tu: http://bit.ly/2hiuTlP

Kontakt: rp@npc.sk