Business Model Canvas – návod na váš biznis

15.november 2017 | 17:00 - 19:00

Biznis model je súborom predpokladov a hypotéz a taktiež stratégiou vášho podnikania. Zaujíma vás, ako vytvoriť dosiahnuteľný biznis model? Počuli ste už o metodike BUSINESS MODEL CANVAS? Lektor Alexander VENGRIN vám tento nástroj predstaví a prostredníctvom praktických cvičení si vyskúšate, ako vám môže Business Model Canvas pomôcť pri premene vášho biznis nápadu na realitu.

ČO SA NA SEMINÁRI DOZVIETE?
- Čo je to Business Model Canvas? Prečo sa s ním oplatí pracovať?
- Ako efektívne využiť Business Model Canvas pri plánovaní vlastného biznisu?

NA AKÉ OTÁZKY BUDEME HĽADAŤ ODPOVEDE?
- Aký je môj produkt a jeho pridaná hodnota?
- Komu chcem pomôcť?
- Ako chcem komunikovať?
- Ako budem vytvárať vzťah so zákazníkmi?
- Ako chcem zarábať?
- Ako to chcem zrealizovať?
- Čo na to potrebujem?
- Kto mi pomôže?
- Koľko to bude stáť?

KTO JE VÁŠ LEKTOR? 
Ing. Alexander Vengrin sa už od roku 2007 venuje mentorovaniu startupov v oblasti biznis modelov, nových technológií, produktov a služieb, ako aj biznis stratégií. Podniká v oblasti manažérskeho a podnikateľského poradenstva, a taktiež sa venuje vzdelávaniu študentov v rámci školského projektu na FIIT STU Bratislava. 

KEDY?
15.11.2017, 17:00 - 19:00

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

REGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/tzXNLV
Ukončenie registrácie: 14.11.2017

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj.
Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 
*Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Semináru sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja. 

2. Prečo nepodnikateľ?
Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných služieb, ktoré budú zverejnené v rámci nadchádzajúcich udalostí Slovak Business Agency.

Účasť je bezplatná.
Kontakt: ap@npc.sk