Dostupnejšie trhy a financie pre MSP

Vyslanci pre malé a stredné podniky rokovali na tohoročnom prvom zasadaní o dostupnejších trhoch a financiách a o podpore digitálneho jednotného trhu. Ich aktivity by mali byť implementované v užšej spolupráci s podnikateľmi a štátom.

Tohtoročné prvé zasadnutie siete Vyslancov pre malé a stredné podniky (ďalej len MSP) sa uskutočnilo 11. marca v Mníchove. Stretnutia sa zúčastnil aj slovenský Vyslanec pre MSP, Ing. Branislav Šafárik, ktorý je súčasne generálnym riaditeľom Slovak Business Agency. Počas podujatia sa Vyslanci zamerali na rôzne témy, medzi inými aj na budúcnosť Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act). Iniciatíva Európskej komisie je úspešným nástrojom zvyšujúcim konkurencieschopnosť MSP už od roku 2008. Vyslanci pre MSP, ktorí reprezentujú záujmy a názory MSP v jednotlivých členských krajinách, sa preto zhodli na potrebe v tejto iniciatíve pokračovať.

Dostupnejšie trhy a financie pre MSP

Vyslanci pre MSP zdôraznili potrebu posilniť a rozvinúť nasledovné prioritné oblasti Zákona o malých a stredných podnikoch: prístup k financiám a trhom, znižovanie administratívnej záťaže a posilňovanie podnikateľského ducha.

Bankové pôžičky by nemali byť jedinou modalitou financovania podnikania MSP, preto musia mať prístup aj k alternatívnym možnostiam čerpania finančných prostriedkov. Výzvou do budúcnosti ostáva aj znižovanie počtu administratívnych požiadaviek na MSP a znižovanie finančných prostriedkov, ktoré spoločnosti v súvislosti s predkladaním dokumentov museli vynaložiť. Členské štáty by mali pri transpozícii smerníc a implementácii zákonov hodnotiť vplyvy na MSP, predovšetkým na mikropodniky, prostredníctvom MSP testu.

Uľahčovanie prístupu MSP na jednotný trh, ako aj ich internacionalizácia, najmä v oblasti energetických trhov a životného prostredia, je dôležitým prvkom pre zvyšovanie ich konkurencieschopnosti. Posilňovanie podnikateľského ducha úzko súvisí so všetkými 10 princípmi uvedenými v Zákone o malých a stredných podnikoch. Prostredníctvom vzbudenia záujmu a povedomia o podnikaní sa zároveň vytvára prostredie, ktoré firmy motivuje k väčšej inovatívnosti.

Nové priority a prístupy zakomponované do Small Business Act 2.0

Pri profilovaní budúcej koncepcie Zákona o malých a stredných podnikoch by sa mali vziať do úvahy aj nové prioritné oblasti a prístupy. Ďalšou prioritnou oblasťou by sa mal stať dôraz na zručnosti, kvalifikáciu, vzdelanie a školenia. Ústrednou myšlienkou je podpora digitálneho jednotného trhu, získavania potrebných zručností, prístupu ku tzv. key enabling technologies a posilňovanie spolupráce medzi univerzitami a podnikmi.

Všetky aktivity súvisiace s touto iniciatívou by mali byť implementované na národnej aj regionálnej úrovni v užšej spolupráci s podnikateľmi, napríklad prostredníctvom jednotných kontaktných miest. Vyslanci pre MSP sa zhodli aj na potrebe lepšie propagovať podujatie Európskeho týždňa MSP v celej EÚ.

Odporúčania a návrhy Vyslancov pre MSP budú preskúmané Európskou komisiu a následne zakomponované do druhej revízie Zákona o malých a stredných podnikov. Nový prístup zabezpečí, že EÚ dokáže lepšie reagovať na potreby MSP, zdôrazní ich centrálnu úlohu v ekonomike EÚ a iniciatíva bude aj naďalej súhrnným politickým rámcom pre MSP v EÚ a jej členských štátoch. 

Prezentácie zo zasadnutia nájdete tu:

Agenda zasadnutia

Public Consultation on Green Action Plan for SMEs: Results

SMEs and REACH

The importance of key enabling technologies for SMEs

    

Podobné články

DISKUSIA