Dovoz kozmetických výrobkov zo zahraničia

Otázka

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Som masér a rozhodol som sa ponúkať mojim zákazníkom kozmetické produkty (mydlá, soľ, oleje, krémy...). Chcem dovážať tovar priamo od výrobcu z Poľska. Nie som platca DPH. Časom by som rád predával tovar aj ďalším záujemcom na Slovensku. Ako mám postupovať? Ponúkate aj možnosť poradenstva aj formou osobnej komunikácie? Ja som z Prešova.

 

Odpoveď

Mydlá, soľ, oleje, krémy sú kozmetické výrobky a musia byť na Slovensko dovážané v súlade s nariadením vlády č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Nájdete ho napr. na tomto linku.

V prvom rade vám odporúčame najprv preštudovať uvedené nariadenie a riadiť sa podľa neho. Dovezený kozmetický tovar z EÚ na Slovensko musí byť podľa tohto nariadenia napr. riadne označený v slovenskom jazyku, musí obsahovať krajinu pôvodu, atď.

11. 7. 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Výrobky môžete označiť už podľa tohto nariadenia. V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR - uvzsr@uvzsr.sk

11. januára 2012 bol na stránkach Európskej komisie sprístupnený nový internetový portál pre kozmetické výrobky – CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), ktorý bude slúžiť ako centrálne oznamovacie miesto kozmetických výrobkov v Európskej únii. Jeho cieľom je sústrediť všetky údaje o kozmetických výrobkoch, ktoré sú uvádzané do obehu v Európskej únii, ktoré budú následne k dispozícii pre kontrolné orgány a toxikologické centrá, ktoré môžu na základe týchto údajov rýchlo reagovať na výskyt nebezpečných výrobkov alebo poškodenia zdravia. Okrem toho portál zníži administratívne náklady výrobcom, dovozcom a distribútorom pri uvádzaní výrobkov na trh.

Od 11. júla 2013 je používanie portálu CPNP povinné. Od 11. júla 2013 musí distribútor, ktorý v členskom štáte sprístupňuje kozmetický výrobok, ktorý je už uvedený na trh v inom členskom štáte, a ktorý z vlastnej  iniciatívy preloží ktorýkoľvek údaj z označenia tohto výrobku s cieľom dodržať vnútroštátne právne predpisy, zadať na portáli CPNP informácie uvedené v článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1223/2009. Viac sa o nariadení dočítate na linku.

Údaje uvedené v § 6 ods. 3 nariadenia 658/2007 alebo článku 19 ods. 5 musia byť uvedené v slovenskom jazyku. Zložky, ktorým musí predchádzať slovo Ingredients sa uvádzajú v jazyku INCI.

Podrobné vysvetlenie označovania výrobkov na obale je uvedené na tomto linku.

Pohyb tovaru v rámci EÚ je voľný, to znamená že tovar, ktorý má štatút alebo pôvod spoločenstva, pri jeho pohybe v rámci EÚ nepodlieha colnému konaniu a pravidelnej colnej kontrole.

 

Naša agentúra nemá regionálne zastúpenie vo vašom okolí. Na osobné poradenstvo vám ale odporúčame kontaktovať nášho ekonomického diplomata v Poľsku:

Vladislav Chlipala

Radca Handlowy

Ambasada Republiki Słowackiej

ul. Litewska 6

00-581 Warszawa

Tel.: 0048/22/52 58 110

Fax: 0048/22/52 58 122

Mobil: +48 604 979 688

DISKUSIA