Druhá šanca pre podnikateľov – šanca učiť sa z chýb

V Európe každoročne niekoľko tisíc firiem ukončí svoje podnikanie, pričom len 50 % firiem prežije prvých 5 rokov od založenia. Národní Vyslanci pre MSP rokovali o tom, ako dať takýmto firmám druhú šancu.

Začiatkom júna sa v Madride uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie národných Vyslancov pre MSP. Vyslanci rokovali o viacerých témach, ústrednou však bola „druhá šanca pre podnikateľov“. Podujatia, ktoré sa konalo 5. až 6. júna 2014, sa zúčastnil aj slovenský Vyslanec pre MSP, Ing. Branislav Šafárik, ktorý je súčasne generálnym riaditeľom Slovak Business Agency.

Neúspech nie je zlyhanie

V Európe každoročne ukončí svoje podnikanie niekoľko tisícok firiem, pričom len 50 % firiem prežije prvých 5 rokov od založenia.  Bankrotom končí 15 % z počtu zaniknutých firiem a  4 – 6 %  podvodným bankrotom. Príčinou bankrotov nie je nevyhnutne zlé riadenie firmy, mnoho krát ide o objektívne dôvody, akými sú napríklad neskoré platby. I keď je bankrot v ekonomike prirodzeným javom, jeho dopady na podnikateľov a spoločnosť sú rozsiahle. Napríklad v roku 2009 z dôvodu platobnej neschopnosti zaniklo v EÚ až 1,7 mil. pracovných miest. Vzhľadom na dôležitosť tejto témy musia štáty prijať potrebné opatrenia.

Štáty musia v prvom rade vytvárať také podnikateľské prostredie, v ktorom bude riziko bankrotu eliminované. Ak k bankrotu dôjde, je potrebné zjednodušiť administratívne a legislatívne postupy s tým spojené a následne podporovať reštart podnikateľov. Taktiež je nevyhnutné eliminovať stigmu neúspechu, kedy u človeka vládne strach zo zlyhania v podnikaní. Systematické rozpoznávanie čestného a podvodného bankrotu je základom pre minimalizáciu tohto strachu.

Nový začiatok – najdôležitejší krok po bankrote

Európska komisia ponúka členským štátom prostredníctvom Zákona o malých a stredných podnikoch ("Small Business Act") návod, ako dať čestným podnikateľom druhú šancu. Členské štáty v rámci druhej zásady z 10 zásad tejto iniciatívy, majú podporovať druhú šancu pre podnikateľov tým, že všetky právne postupy spojené s ukončením nepodvodného podnikania by mali byť, ak je to možné, do jedného roka ukončené. Členské štáty by mali tiež podporovať podnikateľského ducha v spoločnosti tak, aby sa podnikatelia nebáli nového začiatku a reštartérom zabezpečiť rovnaké podmienky, aké majú start-upy.

V zahraničí sú o krok vpred

V Belgicku poskytuje Zákon o kontinuite podnikania pre firmy vo finančných ťažkostiach moratórium. Jeho cieľom je predchádzať situáciám insolventnosti a bankrotu. V Estónsku vytvoril Zákon o reorganizácii alternatívne postupy pri bankrote, ktoré umožňujú firmám prežiť i v prípade dočasnej platobnej neschopnosti. Vďaka Zákonu o platobnej neschopnosti, je v Lotyšsku tento proces jednoduchší a rýchlejší. Zabezpečuje sa tým stabilita finančného sektora a znižovanie zadlženosti v súkromnom sektore. V Chorvátsku vláda prijala nový zákon, ktorý prináša väčšie zabezpečenie aktív vlastníka MSP. Znamená to, že v prípade bankrotu nebude môcť byť celý jeho majetok skonfiškovaný.

Druhá šanca – možnosť začať odznova

Prax ukazuje, že zavedenie a podpora politík druhej šance je často účinnejšia než tvorba politík na podporu start-upov. Druhá šanca predstavuje efektívnu možnosť vytvárať pracovné miesta a stimulovať hospodársky rast. Navyše, firmy zakladané takýmito podnikateľmi rastú rýchlejšie, ako firmy založené začiatočníkmi. Efektívne opatrenia v oblasti druhej šance vysielajú jasný odkaz, že podnikanie nemusí skončiť ako doživotný trest, ak veci nefungujú tak, ako by mali.

Prezentácie zo zasadnutia nájdete tu:

The importance of Key Enabling Technologies (KETs) for SMEs
COSME Financial Instruments 2014-2020
Business transfer

Podobné články

DISKUSIA