EIT FOOD HUB NA SLOVENSKU

EIT Food, ktorý založil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Buduje inkluzívne a inovatívne spoločenstvo rôznych partnerov v potravinárskom priemysle s cieľom podnietiť inovácie a podnikanie v celej Európe.

„Všetci sme zodpovední za stravu, ktorú konzumujeme, a sme s ňou prepojení, takže všetci musíme spolupracovať na jeho zlepšení.“ (EIT)

Poľnohospodárstvo a agropotravinársky komplex ako chrbtová kosť ekonomického systému Slovenskej republiky

V roku 2016 predstavovalo poľnohospodárstvo 3,6 % HDP Slovenska a zamestnávalo asi 3,9% pracovnej sily. Poľnohospodársky sektor je charakterizovaný veľkými poľnohospodárskymi podnikmi - priemerná veľkosť farmy na Slovensku je 77,5 hektára, pritom priemer EÚ je 14,4 ha. Vyše 40% pôdy na Slovensku sa obrába. Hlavnými poľnohospodárskymi produktmi sú cukrová repa, zemiaky, pšenica, jačmeň, ovocie, lesné výrobky, kukurica, ošípané, dobytok, hydina a ovce. Ďalším dôležitým odvetvím v slovenskom agropotravinárskom komplexe je sladovníctvo a výroba piva.

 

Na poľnohospodárstvo priamo nadväzuje potravinársky priemysel, ktorý spracúva produkty poľnohospodárskej prvovýroby a zabezpečuje potravinovú sebestačnosť a potravinovú bezpečnosť krajiny. Slovensko v súčasnosti nie je potravinovo sebestačné. Kým pôvodné členské štáty EÚ-14 produkujú o 15% viac potravín, ako potrebujú, potravinová sebestačnosť Slovenska v peňažnom vyjadrení všetkých potravín je len 53 % a v množstevnom vyjadrení pri základných potravinách len necelých 75%.

Najdôležitejšími obchodnými partnermi v poľnohospodárstve sú Česká republika, Nemecko a Poľsko, Taliansko, Rakúsko a Maďarsko.

Miesto na zlepšenie

Hlavnou výzvou pre poľnohospodárstvo v krajine je nezáujem mladých ľudí o poľnohospodárstvo. Sektoru výskumu a vývoja navyše chýbajú investície. Iba približne 0,7 % HDP Slovenska sa vynakladá na vedecký výskum, čo predstavuje jeden z najnižších vedeckých rozpočtov v Európe. Slovenský agropotravinársky sektor potrebuje základnú podporu a stimuly pre poľnohospodárov, aby zostali na trhu prostredníctvom zlepšovania ekosystémov súvisiacich s poľnohospodárstvom.

EIT Food Hubs v Slovenskej republike:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je jedinou poľnohospodárskou univerzitou v Slovenskej republike. Jedným z hlavných výskumných zameraní univerzity je potravinársky sektor. Univerzita svojou národnou pôsobnosťou spája vzdelávanie, výskum a vývoj a prenos do praxe. Relevantná interná infraštruktúra univerzity pre „poľnohospodársky produkt - potravinársky systém“ prednostne zahŕňa Fakultu biotechnológie a potravinárstva a Výskumné centrum AgroBioTech s transferovým centrom. Univerzita vytvorila Národnú platformu AgroBioFood Nitra, aby ako národný uzol predstavila Slovenskú republiku v oblasti potravín a biotechnológií.

Slovak Business Agency (SBA) je najstaršia špecializovaná nezisková organizácia na podporu malých a stredných podnikov (MSP). Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektoru. Pod záštitou Národných podnikateľských centier pôsobiacich v každom z 8 regiónov na Slovensku, ktoré fungujú ako jednotné kontaktné miesta, poskytuje SBA široké portfólio podporných služieb pre potenciálne začínajúce a existujúce malé a stredné podniky (MSP) z rôznych sektorov ekonomiky. Služby sú poskytované v rámci 4 programov navrhnutých podľa potrieb existujúcich a potenciálnych MSP v rôznom životnom cykle. Medzi hlavné typy poskytovaných služieb patrí organizácia seminárov, webinárov, prednášok a konferencií pre malé a stredné podniky; individuálne konzultácie a poradenstvo; program stáží; vzájomné spájanie podnikov; hodnotenia a štúdie s cieľom analyzovať slovenské podnikateľské prostredie a poskytnúť odporúčania na reformu regulačného a politického rámca s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie a zvýšiť investície; činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a komunikáciu.

Zapojte sa do otvorenej výzvy

  • EIT Food Business Creation (Výzva otvorená do 10.4.2021)
  • EIT Jumpstarter (Výzva otvorená do 16.4.2021, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou sa deadline predĺži do 30.4.2021)
  • Team up (Výzva otvorená do 16.4.2021, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou sa deadline predĺži do 30.4.2021)
  • Test Farms (Výzva otvorená do 30.4.2021)

 

Kontaktujte nás:

Slovak Business Agency
Karadžičova 2

811 09 Bratislava

Website: www.sbagency.sk/

Email: fila@sbagency.sk