Prihláste sa do európskeho výmenného programu Erasmus pre mladých podnikateľov

Ste budúci alebo začínajúci podnikateľ, zbierate nové skúsenosti a radi by ste sa učili od iných skúsenejších podnikateľov ako úspešne založiť alebo rozšíriť svoj vlastný mikro alebo malý podnik na Slovensku alebo v Európe? Alebo ste už skúsený podnikateľ, ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti, hľadáte nové inšpirácie z iných krajín a plánujete rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia? Ak ste si odpovedali áno, potom by program Erasmus pre mladých podnikateľov mohol byť pre vás tou správnou voľbou.

Erasmus pre mladých podnikateľov je európsky výmenný program pomáhajúci najmä budúcim alebo začínajúcim podnikateľom získať skúsenosti a zručnosti prospešné pre úspešný štart alebo rozvoj svojho podnikania v Európe. Začínajúci podnikatelia si vymieňajú skúsenosti a obchodné nápady so skúsenými podnikateľmi v inej zúčastnenej krajine programu, s ktorými spolupracujú od 1 do 6 mesiacov. Zahraničný pobyt u skúseného podnikateľa v inej krajine je čiastočne financovaný Európskou komisiou.

 

1.    O programe

2.    Kto sa môže zapojiť

3.    Ako sa zapojiť

4.    Úspešné príbehy

5.    FAQ – často kladené otázky

6.    Prihláste sa teraz

Projekt Around-Me (Accelerating market growth through entrepreneurial cross-border mobility, networking and support) je podporený v rámci EÚ programu pre malé a stredné podniky COSME a podprogramu Erasmus pre mladých podnikateľov. Projekt poskytuje odborné vzdelávanie a medzinárodné výmeny pre 72 budúcich/začínajúcich podnikateľov a 62 skúsených hostiteľských podnikateľov v 7 krajinách EÚ (Slovensko, Bulharsko, Litva, Španielsko, Francúzsko, Island a Grécko).

 

1.   O programe

Prečo program Erasmus pre mladých podnikateľov?

Ak ste nový podnikateľ, program Erasmus pre mladých podnikateľov vám ponúka príležitosť spolupracovať so skúseným podnikateľom, ktorý riadi mikro, malý alebo stredný podnik (MSP) v inej zúčastnenej krajine. Ide o obojstranne prospešnú spoluprácu prostredníctvom ktorej môžu obe strany získať nové skúsenosti, objaviť nové európske trhy alebo obchodných partnerov.

Program podporuje:

• podnikanie

• konkurencieschopnosť

• internacionalizáciu

• rast začínajúcich aj etablovaných MSP

Program rovnako prispieva k prenosu odborných znalostí a riadiacich schopností, ktoré sú pre riadenie MSP nevyhnutné.

Erasmus pre mladých podnikateľov je prístupný európskym začínajúcim a skúseným  podnikateľom, ktorí majú trvalé bydlisko v jednom z 28 európskych členských štátov, Albánsku, Arménsku, Bosne a Hercegovine, Severnom Macedónsku, Islande, Čiernej Hore, Moldavsku, Srbsku, Turecku, Ukrajine a Kosove. Zúčastniť sa môžu aj podnikatelia zo vzdialených zámorských regiónov a území krajín EÚ.

Dĺžka výmenného zahraničného pobytu môže byť od 1 do 6 mesiacov s možnosťou rozdelenia stáže na niekoľko-týždňové cykly s prerušením pobytu (za podmienky, že časový rámec neprekročí celkovo 12 mesiacov).

O programe

Aké sú výhody pre zapojených podnikateľov?

Ako nový podnikateľ dostanete jedinečnú príležitosť zaškoliť sa priamo vo firme skúseného podnikateľa v inej krajine. Uľahčí vám to úspešný štart vášho podnikania alebo rozšíri vaše podnikateľské skúsenosti.

• získate praktické skúsenosti a poradenstvo od skúseného podnikateľa

• nadviažete medzinárodné kontakty

• získate poznatky o iných trhoch

• nájdete potenciálnych klientov a dodávateľov

• otvoria sa vám príležitosti založiť spoločnú firmu s podnikateľom z inej krajiny

·Nový podnikateľ

Ako skúsený hostiteľský podnikateľ môžete pre svoj podnik získať prospech z nových nápadov od motivovaného začínajúceho podnikateľa, ktorý môže mať odborné zručnosti v oblasti, na ktorú sa vy nešpecializujete, a ktoré by mohli doplniť tie vaše. Väčšina hostiteľských podnikateľov ocenila tieto skúsenosti natoľko, že sa rozhodli hostiť ďalších začínajúcich podnikateľov.

• získate prístup k špecializovaným zručnostiam začínajúceho podnikateľa

• získajú príležitosť spolupracovať s ľuďmi s nezaujatým pohľadom a inovatívnymi myšlienkami, čo môže vašej firme priniesť nové podnety

• získate poznatky a informácie o iných zahraničných trhoch

• získajú príležitosť nadviazať nové podnikateľské partnerstvo s podnikateľom z inej krajiny

·Skúsený podnikateľ-hostiteľ

Ide o spoluprácu, ktorá je skutočne prospešná pre obe strany a prostredníctvom ktorej môžu obaja podnikatelia spoznať nové európske trhy, obchodných partnerov alebo rôzne spôsoby podnikania.

Z dlhodobého hľadiska budete môcť využívať príležitosti, ktoré poskytuje široká sieť kontaktov a ak budete chcieť, môžete sa rozhodnúť pokračovať vo vašej spolupráci ako dlhodobí obchodní partneri (riadiť spoločné podnikanie, poskytovať subdodávateľské činnosti, udržiavať dodávateľsko-odberateľské vzťahy)

Celkové fungovanie programu

Program "Erasmus pre mladých podnikateľov" financuje Európska komisia a realizuje sa v krajinách zapojených do programu, prostredníctvom lokálnych kontaktných miest, kompetentných poskytovať pomoc pri podnikaní (obchodné komory, centrá na podporu začínajúcich firiem, podnikateľské inkubátory). Ich činnosť je koordinovaná na európskej úrovni prostredníctvom Podpornej kancelárie programu.

2.   Kto sa môže zapojiť

Program podporuje účasť obidvoch skupín podnikateľov:

Začínajúci podnikatelia

 • ak ste začali podnikať v priebehu posledných 3 rokov
 • ak ste pevne rozhodnutý začať podnikať na základe životaschopného podnikateľského plánu
 • ak ste pripravený prispieť k rozvoju podnikania podnikateľa-hostiteľa, poskytnúť mu vaše zručnosti a skúsenosti
 • ak ste pripravený podľa potreby doplniť finančný príspevok programu, aby sa pokryli vaše náklady na zahraničnú stáž

Musíte však tiež:

 • mať trvalý pobyt v jednej zo zúčastnených krajín programu
 • mať konkrétny projekt alebo podnikateľský nápad vo forme podnikateľského plánu
 • byť motivovaný a zaviazaný spolupracovať počas vašej stáže u skúseného podnikateľa z inej zúčastnenej krajiny programu
 • byť pripravený prispieť k rozvoju podnikania hostiteľského podnikateľa poskytnutím časti vášho pracovného času a odborných zručností
 • byť pripravený podľa potreby doplniť finančný príspevok programu, aby sa pokryli vaše náklady na pobyt v zahraničí

Nový podnikateľ (leták) 

 

Skúsení podnikatelia

 • podnikáte viac ako 3 roky
 • ste majiteľ alebo manažér malého alebo stredne veľkého podniku alebo ste osoba priamo zapojená do podnikania v MSP na úrovni predstavenstva podniku
 • riadili ste podnik niekoľko rokov
 • ste ochotný podeliť sa so svojimi skúsenosťami so začínajúcim podnikateľom

Skúsený hostiteľský podnikateľ (leták)

Odporúča sa, aby si potenciálni kandidáti pozorne prečítali registračnú príručku (príručka pre nového podnikateľa // príručka pre hostiteľského podnikateľa), aby mali všetky požadované informácie ešte pred začiatkom registračného procesu.

 

3.   Ako sa zapojiť

Noví a skúsení podnikatelia, ktorí sú ochotní zúčastniť sa na podnikateľskom výmennom programe, by sa mali prihlásiť prostredníctvom platformy IT Tool  a vybrať si svoje preferované lokálne kontaktné miesto (tzn. sprostredkovateľskú organizáciu, v angl. „Intermediary Organization/IO“). Lokálne kontaktné miesto by malo pôsobiť v krajine trvalého pobytu podnikateľa, pretože bude jeho sprievodca a kontaktný bod počas celého procesu. Jedným z lokálnych kontaktných miest programu na Slovensku je * Slovak Business Agency.

* Link na Kontakt na kanceláriu programu

Hneď ako bude vaša prihláška schválená, dostanete prístup do on-line katalógu profilov všetkých aktuálnych nových a hostiteľských podnikateľov zapojených do programu, ktorý vám umožní vyhľadávať vhodných partnerov.

Odporúča sa, aby si potenciálni kandidáti pozorne prečítali registračnú príručku (príručka pre nového podnikateľa // príručka pre hostiteľského podnikateľa), aby mali všetky požadované informácie ešte pred začiatkom registračného procesu.

 

Postup krokov v programe

Hlavné kroky pri účasti v programe Erasmus pre mladých podnikateľov: 

 1. Predpripravte si ostatné povinné prílohy k vašej on-line prihláške (v anglickom jazyku): životopis (v anglickom jazyku) a noví podnikatelia aj podnikateľský plán (v slovenskom alebo anglickom jazyku).
 2. Zaregistrujte sa prostredníctvom on-line prihlášky, k prihláške pripojte svoj životopis a podnikateľský plán (len pre nových podnikateľov). Ak si chcete pozrieť dotazník ešte pred registráciou, kliknite tu
 3. Nadviažte kontakt s novým alebo hostiteľským podnikateľom v zahraničí (dve možnosti):

a) Navrhnete vášmu lokálnemu kontaktnému miestu nového alebo hostiteľského podnikateľa, s ktorým už ste v kontakte, alebo

b) Vyhľadáte nového alebo hostiteľského podnikateľa v on-line katalógu profilov podnikateľov.

 1. Pokračujte v komunikácii s partnerským podnikateľom a dohodnite sa na základných bodoch vášho spoločného pracovno-vzdelávacieho projektu (t. j.  dátumoch začiatku a konca výmeny, cieľoch a pláne aktivít na jednotlivé mesiace výmeny) a skonzultujte podrobnosti vašej dohody s vaším lokálnym kontaktným miestom.
 2. Sfinalizovanú podobu plánu projektu (v angl. „Commitment“) zašlete vášmu lokálnemu kontaktnému miestu, ktoré plán vloží do platformy IT Tool. Následne bude plán digitálne podpísaný všetkými 4 stranami zainteresovanými v tomto podnikateľskom vzťahu (v angl. „Relationship“), tzn. novým podnikateľom (v angl. „New Entrepreneur/NE“), hostiteľským podnikateľom (v angl. „Host Entrepreneur/HE“), zástupcom lokálneho kontaktného miesta nového podnikateľa (v angl. „New Entrepreneur Intermediary Organization/NIO“) a zástupcom lokálneho kontaktného miesta hostiteľského podnikateľa (v angl. „Host Entrepreneur Intermediary Organization/HIO“).
 3. Plán projektu je následne elektronicky schvaľovaný programom a Európskou komisiou.
 4. Ak je výmena schválená, noví podnikatelia s ich lokálnym kontaktným miestom uzatvoria dohodu o finančnom príspevku, na základe ktorej im bude poskytnutý finančný príspevok v niekoľkých mesačných platbách. Finančná podpora je kalkulovaná na mesačnej báze a odráža celkové životné náklady krajiny pobytu.
 5. Nový podnikatelia si následne zabezpečia ubytovanie a dopravu do miesta pobytu a zahraničná výmena môže začať. Dĺžka pobytu môže byť od 1 do 6 mesiacov s možnosťou rozdelenia stáže na niekoľko-týždňové cykly s prerušením pobytu (ak celkový časový rámec neprekročí 12 mesiacov).

 

4.   Úspešné príbehy

Inšpirujte sa nasledujúcimi úspešnými príbehmi začínajúcich podnikateľov, ktorých prijali skúsení podnikatelia z iných krajín a ktorí spoločne nadviazali obojstranne prospešnú spoluprácu. O ďalších úspešných príbehoch v programe Erasmus pre mladých podnikateľov sa dočítate tu

5.   FAQ – často kladené otázky

FAQ - často kladené otázky

6.   Prihláste sa teraz

Prihláste sa teraz

 

Kontakty:

Pre viac informácií alebo v prípade otázok sa obráťte na kanceláriu programu:

Slovak Business Agency

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

 

Mgr. Martin Menkyna

02 / 203 632 73

menkyna@sbagency.sk