EU ECO - TANDEM

 

 • O projekte

Turizmus

Cestovný ruch predstavuje najrozsiahlejšie a najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie služieb. Neustále sa obohacuje o nové aktivity, technológie, trhy, destinácie. Mnohokrát sa považuje za jediný nástroj rozvoja zaostávajúceho územia pri zachovaní kvality jeho životného prostredia a pri ochrane pôvodných kultúr.[1]

Cestovný ruch  (vrátane osobnej dopravy) v súčasnosti predstavuje 30 % svetového exportu služieb a 6 % svetového exportu tovarov a služieb, pričom celosvetovo predstavuje príspevok k HDP vo výške 3-5 % a k zamestnanosti vo výške 7-8 %.[2]

Cestovný ruch na Slovensku zamestnáva viac než 160 000 ľudí (6,3 % celkovej zamestnanosti). Priemerná hodnota priameho HDP cestovného ruchu v období 2005 – 2016 sa pohybovala okolo 2,81 % podielu na HDP slovenskej ekonomiky.  

Aj napriek nesporne významnému príspevku cestovného ruchu k hospodárskemu rastu na Slovensku a celosvetovo, v súčasnosti je čoraz viac zrejmé, že, tak ako je tomu aj v iných oblastiach,  model neustáleho a neobmedzeného hospodárskeho rastu v rámci odvetvia na úkor obmedzených prírodných zdrojov a životného prostredia nie je dlhodobo udržateľný. Preto sa do popredia čoraz viac dostáva koncept udržateľného cestovného ruchu, ktorého podstatou je minimalizovanie negatívnych spoločenských, kultúrnych a environmentálnych dopadov turizmu (znečisťovanie vody a pôdy, zvyšovanie hlučnosti, a podobne) 

Podpora rozvoja udržateľného cestovného ruchu, a zároveň rozvoj vedomostí a schopností malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, transferu technológií a know-how je Hlavným cieľom projektu EU ECO-TANDEM Programme.

Hlavný výstup projektu predstavuje medzi-sektorový vzdelávací a tréningový program určený na vzdelávanie a tréning jednotlivcov, a MSP pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu prostredníctvom zavedenia nových procesov a riadenia s dôrazom na aspekt ich udržateľnosti.

Zavádzanie inovácií v oblasti udržateľnosti bude podporené formou prepájania start-upu zameriavajúceho sa na problematiku udržateľnosti a tradičného MSP pôsobiaceho v oblasti cestového ruchu a finančnej podpory ich spolupráce.

V priebehu implementácie projektu budú v rámci match-makingových podujatí vytvorené dvojice (tandemy) pozostávajúce zo start-upu a tradičného MSP z oblasti cestového ruchu. Najlepšie akčné plány, zameriavajúce sa na riešenie otázky/problému spojeného s udržateľným cestovým ruchom môžu získať grant až do výšky 13 000,- EUR.        

Partneri projektu:

 • Aktuality
 1. Slovak Business Agency podporí udržateľný cestovný ruch

Vzdelávací program bude zameraný na mladých podnikateľov, profesionálov pôsobiacich v cestovnom ruchu z verejného aj súkromného sektoru, manažérov MSP, s dôrazom na hotely a iné ubytovacie zariadenia, prázdninové rezorty, kempy, autokempingy, cestovné kancelárie, turistických sprievodcov a podobne).

Kľúčovou témou vzdelávacieho programu bude udržateľnosti v cestovnom ruchu. Program bude pozostávať z viacerých modulov zameraných na nasledovné oblasti:

 • Vízia a vedenie
 • Sociálne siete
 • Participácia
 • Vzdelávanie & učenie sa
 • Integrácia výskumu  
   
 • ECO-TANDEM Tréningový program

Tréningový program bude určený na zlepšovanie zručností špecifických pre štandardy udržateľného turizmu a cestovného ruchu. Zameriavať sa bude na celý hodnotový  reťazec súvisiaci s cestovým ruchom s dôrazom na ubytovacie služby, cestovné kancelárie, technologicky orientované start-upy, ktoré sú súčasťou tejto reťaze.   

Tréningový program bude zameraný na zlepšovanie zručností vychádzajúcich z potrieb udržateľného cestovného ruchu súvisiacich s fázami života start-upu:

 • Idea
 • Koncepcia
 • Záväzok
 • Validácia
 • Nastavenie
 • Zriadenie

ale aj podporu typických MSP:

 • Hodnotenie súčasného stavu
 • Nová vízia a ciele
 • Inovácie
 • Prepracovanie procesov
 • Experimentálna akcia/test
 • Pilotný proces
 • Komerčná fáza
   
 • ECO TANDEM Grant

Súčasťou aktivít projektu EU ECO TANDEM PROGRAMME je aj finančná podpora spolupráce medzi inovátormi zameriavajúcimi sa na problematiku udržateľnosti a tradičných  MSP pôsobiaceho v oblasti cestového ruchu.

V priebehu implementácie projektu budú mať zapojené podniky možnosť získať partnera pre riešenie výzvy spojenej so zvyšovaním udržateľnosti cestovného ruchu a vytvoriť tandem pozostávajúci z podniku poskytujúceho inovácie v oblasti udržateľnosti  a tradičného MSP z oblasti cestového ruchu. Najlepšie akčné plány zamerané  na riešenie výzvy spojenej s udržateľným cestovým ruchom, ktoré budú navrhnuté tandemami a predstavené porote,  môžu získať grant až do výšky 13 000,- EUR.       

Inštrukcie a podmienky ohľadom zapojenia sa do ECO-TANDEM súťaže budú zverejnené v druhej polovici roku 2022.

 • Tlačové správy

SBA podporí malé a stredné podniky z oblasti cestovného ruchu a rozvoj trvalo udržateľného turizmu

 • Kontakt

Projektový tím SBA:[1] Cestovný ruch a regionálny rozvoj, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2015

[2] Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO), 2018

Aktivity projektu môžete sledovať na oficiálnom webe a sociálnych sieťach: