Európa hľadá výnimočné podnikateľské projekty

Európska únia každý rok vyhlasuje súťaž EEPA - Európska cena za podporu podnikania, do ktorej sa môžu zapojiť podniky, školy, univerzity, regionálne a miestne orgány.

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Prihláste sa a pridajte sa tak k týmto úspešným projektom

V roku 2015 sa do národného slovenského kola prihlásilo 7 projektov, z ktorých dva postúpili do európskeho kola:

Byrokratický nezmysel organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) už po štvrtýkrát. Ide o  “anticenu” pre legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku. Záujemcovia môžu dať na internete svoj hlas jednému z desiatich “favoritov”, ktorých každoročne vyberajú podnikateľské organizácie na základe podnetov od podnikateľov.

Švihaj Šuhaj je cyklokuriérska spoločnosť, ktorá v sebe spája radosť z bicyklovania a profesionálne kuriérske služby pre Bratislavu a Košice. Spoločnosť je vhodným riešením pre zásobovanie prevádzok v pešej zóne. Nákladnými bicyklami dbajú na ochranu životného prostredia a ovzdušia oboch najväčších slovenských miest.

 

Čo je EEPA

Cieľom EEPA je odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Ocenenia nie sú iba súťažou, ale majú za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní – zamerané na riadiacu činnosť, ako aj na produkciu. V geografickej pôsobnosti súťaže je zahrnutých 27 členských štátov Európskej únie, ako aj Chorvátsko, Island, Nórsko, Srbsko a Turecko. Vzhľadom na geografickú a kultúrnu pôsobnosť účastníkov z celej EÚ sa v ich najlepších skúsenostiach s najväčšou pravdepodobnosťou odrazia rozmanité spôsoby, akými regióny, strediská, mestá, obce a komunity vytvárajú podnikateľsky priaznivé prostredie a tvorivo uplatňujú skúsenosti tohto typu.

Ciele

 • identifikovať a ohodnotiť úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli zrealizované na účely podpory podnikov a podnikania
 • predstaviť a podeliť sa o príklady najlepších podnikateľských postupov a praktík
 • zvýšiť povedomie o poslaní podnikateľov v spoločnosti
 • povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov

Oceňujú a hodnotia sa

 • úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli vytvorené s cieľom podporiť podnikanie a podnikateľskú činnosť
 • iniciatívy, ktoré zdokonaľujú podnikateľské, odborné, technické a manažérske zručnosti
 • úsilie podporiť podnikateľskú činnosť medzi znevýhodnenými skupinami ako sú nezamestnaní, postihnuté osoby alebo príslušníci etnických menšín.

Výhody pre účastníkov súťaže a pre víťazov

Všetci tí, ktorí boli nominovaní svojou krajinou na Európsku cenu za podporu podnikania, budú pozvaní, aby sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien. Kandidáti sa ocitnú v centre pozornosti vďaka kampani zameranej na vzťahy s médiami a sociálnymi médiami, počas ktorej budú uverejnené ich mená. Porota vyhlási dva druhy víťazov: víťazov jednotlivých kategórií cien za tvorivé zavádzanie podnikateľských praktík a jedného celkového víťaza Veľkej ceny. Mediálne akcie sa uskutočnia tak na národnej, ako aj na európskej úrovni.

Do akej kategórie sa môžem prihlásiť

 • Podpora podnikateľského ducha: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami. Príklady: podujatia a kampane s cieľom propagovať obraz podnikania a podnikateľov a vytvorenie kultúry, ktorá podporuje tvorivosť, inováciu a prijímanie rizík.
 • Investovanie do podnikateľských zručností: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností. Príklady: podpora špecifických zručností: technickej kvalifikácie potrebnej v remeselnej oblasti, jazykových znalostí, počítačovej gramotnosti, systémov mobility a poradenstva pre podnikateľov, podnikateľského vzdelávania v školách a na univerzitách.
 • Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch. Príklady: opatrenia zjednodušujúce dostupnosť trhov verejného obstarávania pre MSP, znižujúce byrokraciu, pomáhajúce rozbiehať nové podniky, pomáhajúce propagovať inovatívny potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT) a e-businessu.
 • Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej. Príklady: projekty na vytváranie-zachovávanie a podporu medzinárodnej obchodnej spolupráce, informácie alebo nástroje na nadväzovanie spolupráce, podporné služby alebo systémy, ktoré pomáhajú MSP preraziť na zahraničných trhoch.
 • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania,  
 • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín. Príklady: sociálne a neziskové podniky, ktoré formou podnikania slúžia spoločenským potrebám.

Informácie o súťaži

Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa súťaže zúčastnilo viac ako 3100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. V minulom roku národné poroty nominovali do európskeho kola 52 projektov. Komisia vybrala a odmenila 12 projektov a udelila 4 špeciálne ceny.
 
Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. 
 • Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 1. jún 2016. 
 • Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 23-25 novembra 2016 v Bratislave.
 • Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.
 • Postupujúce slovenské projekty do európskeho kola budú známe 1. júla 2016.
V prípade záujmu si môžete stiahnuť registračný formulár a manuál.
 
Podrobné informácie o súťaži nájdete na tejto stránke.
 

Kontakt

Slovak Business Agency
Oľga Nemethova
Miletičová 23
821 09 Bratislava 2, Slovakia  
00421 2 502 44 513