Expert (mentor)

Do výberového konania sa môžu prihlásiť experti (mentori) z rôznorodých oblastí, ktorí dokážu usmerniť v rozhodovaní tak záujemcov o podnikanie (jednotlivcov alebo tímy), ako aj už existujúcich podnikateľov, vedia naznačiť spôsoby, ako podnikanie zlepšiť, klásť otázky a motivovať svojich zverencov k dosiahnutiu vyššej výkonnosti. Ide predovšetkým o poskytnutie rád, návodov a možností ako predchádzať problémom pri zakladaní/rozbiehaní vlastného podnikania, resp. už pri samotnom podnikaní, a to na základe vlastných skúseností s podnikaním.


Kandidát musí mať minimálne tieto kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia,
 • predchádzajúca prax a odborné skúsenosti minimálne 5 rokov v príslušnej oblasti expertízy,
 • skúsenosti alebo záujem podporovať záujemcov o podnikanie, resp. už existujúcich podnikateľov,
 • skúsenosť s vlastníctvom alebo riadením podniku,
 • znalosť legislatívneho prostredia a inštitucionálneho rámca SR vo vzťahu k podnikaniu,
 • prehľad o aktivitách a trendoch prebiehajúcich v podnikaní na Slovensku a vo svete sú výhodou,
 • vedomosti o špecifických problémoch, ktorým čelia podnikatelia tak v začínajúcej fáze podnikania, ako aj vo fáze rozvoja,
 • dobrá znalosť anglického jazyka – slovom aj písmom je výhodou.

Kandidát musí spĺňať najmä tieto osobnostné predpoklady:

 • schopnosť odhaliť, rozvinúť a maximalizovať potenciál záujemcov o podnikanie alebo samotných podnikateľov,
 • ochota pomáhať, odovzdávať ďalej svoje vedomosti, skúsenosti a know-how,
 • analytické a logické myslenie,
 • schopnosť motivovať,
 • komunikačné zručnosti,
 • flexibilita a trpezlivosť,
 • schopnosť počúvať, dávať výzvy a spätnú väzbu.

Informácie pre kandidátov

Expert (mentor) môže pôsobiť ako:

 • garant záujemcu o podnikanie (jednotlivec/tím), resp. podnikateľa a/alebo
 • hodnotiteľ odborných posudkov podnikateľských projektov/zámerov, v závislosti od jednotlivých aktivít NPC

Súčasťou úloh expertov (mentorov) môže byť aj vypracovanie pravidelného hodnotenia progresu tak záujemcov o podnikanie, ako aj podnikateľov počas trvania spolupráce.

Expert (mentor) môže realizovať svoju činnosť napríklad formou dlhodobého individuálneho poradenstva, poskytovania informácií a inej podpory.

Forma spolupráce s expertmi (mentormi) bude realizovaná na základe „Dohody o vykonaní práce“ na zmluvne dohodnuté obdobie (max 350 hodín ročne) alebo „Dohody o pracovnej činnosti“ (max 10 hodín týždenne). Platobné podmienky a pracovná náplň experta (mentora) budú uvedené v samotnej dohode. Viac informácií o oprávnenosti výdavkov na externých spolupracovníkov v rámci aktivít NPC nájdete tu.

Expertom (mentorom) je fyzická osoba.

Podmienky zapojenia sa pre Bratislavský samosprávny kraj:

Po splnení vyššie uvedených podmienok je potrebné pre zapojenie sa do výzvy zaslať a vyplniť nasledovné:

 • online profil tu.
 • životopis vo formáte Europass a fotografiu (vo formáte napr. jpg) na adresu vyzva@npc.sk, do životopisu je potrebné pripojiť nasledujúci text:

Podmienky zapojenia sa pre ostatné regióny Slovenska:

Po splnení vyššie uvedených podmienok je potrebné pre zapojenie sa do výzvy zaslať a vyplniť nasledovné:

 • online profil tu.
 • životopis vo formáte Europass a fotografiu (vo formáte napr. jpg) na adresu regiony@npc.sk, do životopisu je potrebné pripojiť nasledujúci text:

Zaslaním svojho životopisu vrátane prípadných príloh udeľujem, ako dotknutá osoba, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a prípadných prílohách, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d)  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „SBA“), a to na účely evidencie a identifikácie mojej osoby v databáze uchádzačov o spoluprácu s SBA (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Ako dotknutá osoba uvádzam, že Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený SBA, sa vzťahuje, za predpokladu zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom, na účel uvedený v tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba rovnako vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa ustanovenia § 15 Zákona a som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 Zákona. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu agency@sbagency.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu SBA.