Kedy som povinný používať registračnú pokladnicu

Striháte vlasy, ponúkate fotografické služby alebo tovar na dobierku? Platia vám v hotovosti alebo vám uhrádzajú faktúry iba bezhotovostne? Povinnosť používať registračnú pokladnicu (ERP) sa nevzťahuje na každého podnikateľa rovnako.

Kedy ste povinný ERP používať

Na prijímanie hotovosti v zákonom stanovenej výške niektorí podnikatelia ale aj obchodné spoločnosti musia používať elektronickú registračnú pokladňu.

Podnikateľ si musí v prvom kroku zistiť, či  spĺňa podmienky podľa ktorých je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu:

  • na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) predáva tovar alebo poskytuje službu podľa prílohy č. 1 zákona o ERP,
  • prijíma tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. 

Ak podmienky spĺňa, bude sa musieť rozhodnúť medzi dvomi spôsobmi:

  • tržby za úhradu faktúr bude prijímať v hotovosti -  v tomto prípade je povinný evidovať v hotovosti prijaté tržby v registračnej pokladnici, alebo
  • úhrady faktúr bude od odberateľov prijímať len bezhotovostne - v tomto prípade nebude povinný evidovať tržby v pokladnici.

Výnimky zo zákona

Zákon definuje výnimky, kedy nemusíte mať registračnú pokladňu. Tu sú:
Povinnosť evidovať tržbu v registračnej pokladni sa nevzťahuje na
a) predaj
1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
3. poštových cenín na filatelistických burzách,
4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
5. tovaru na dobierku,
6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
8. tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
b) služby poskytované
1. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
3. v rámci praktického vyučovania žiakov,
4. prostredníctvom predajných automatov.

Služby, za ktoré musíte tržby evidovať

Zákon však v prípade služieb ide ešte ďalej a presne definuje konkrétne služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v hotovosti v registračnou pokladňou.

Ak prijímate platby v hotovosti alebo platobnou kartou na mieste predaja za vymenované služby, musíte mať registračnú pokladňu. Ak prijímate platby v hotovosti za akékoľvek iné služby, než sú vymenované, nemusíte mať registračnú pokladňu.
 

Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici:
1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.1 . Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.2 . Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3 . Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel 1.4 . Opravy karosérií osobných motorových vozidiel
2. Umývanie osobných motorových vozidiel
3. Parkovacie služby
4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných prostriedkoch
4.1 . Reštauračné služby s obsluhou
4.2 . Služby v samoobslužných zariadeniach
4.3 . Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach
4.4 . Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie 4.5 . Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti
4.6 . Služby spojené s podávaním nápojov
5. Nájom a lízing
5.1 . Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3, 5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2 . Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3 . Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
6. Fotografické služby
6.1 . Portrétne fotografické služby
6.2 . Reklamné a súvisiace fotografické služby
6.3 . Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach
6.4 . Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosičov
6.5 . Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk
8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov
9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz
10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín
13. Služby žehliarní a služby mangľovní
14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí
15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie
18. Služby na zlepšenie telesnej pohody
19. Strihanie psov

Ak nepredávate tovar, iba poskytujete služby a služba, ktorú poskytujete v zozname nie je, nemáte povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu a môže aj naďalej prijať úhradu faktúry v hotovosti prostredníctvom príjmového pokladničného dokladu.

Viac predajných miest

Podľa § 3 ods. 4 zákona o ERP podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach.  Podľa § 2 písm. k) predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba.

V zmysle uvedených ustanovení zákona o ERP v prípade, ak má podnikateľ viac predajných miest, t.j. miest, kde sa prijíma tržba (napr. aj úhrada pohľadávky, t.j. úhrada faktúry), je povinný používať pokladnicu na každom takomto predajnom mieste (napr. na vianočných trhoch má podnikateľ prenajatých viac stánkov, ktoré sú od seba vzdialené alebo má v rôznych častiach mesta viac prevádzok, napr. okrem svojho stáleho predajného miesta má dočasné súbežné predajné miesto aj na výstavisku).

Pri predaji napr. na trhoviskách alebo burzách predajným miestom je každý predajný stôl - pult. Ak má podnikateľ predajné stoly vedľa seba, môže na takomto predajnom mieste použiť jednu pokladnicu. Ak má však podnikateľ, ktorý má povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici, predajné miesta – stoly nachádzajúce sa na rôznych miestach, na ktorých sa tovar predáva alebo služba poskytuje súbežne, je povinný používať pokladnicu na každom predajnom mieste. Ak má podnikateľ dve predajné miesta, na ktorých súbežne nevykonáva podnikateľskú činnosť predaj tovaru, alebo poskytnutie služby taxatívne vymedzenej zákonom o ERP, môže používať jednu pokladnicu. Takáto pokladnica musí byť zaregistrovaná ako „prenosná”.

Vyhotovovanie náhradných dokladov – paragónov namiesto pokladničných dokladov z elektronickej registračnej pokladnice zákon o ERP upravuje v § 10. Podľa tohto ustanovenia zákon o ERP tento postup podnikateľovi umožňuje, ale len v súvislosti s prerušením prevádzky elektronickej registračnej pokladnice z určitého dôvodu nezavineného podnikateľom, kedy nie je možné pokladnicu, napr. pre výpadok elektriny alebo poruchu použiť. V prípade takéhoto prerušenia prevádzky pokladnice zákon  určuje povinnosti tak pre podnikateľa, ako aj pre servisnú organizáciu. Takouto povinnosťou pre podnikateľa je túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii a zároveň dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky pokladnice zaznamenať v knihe pokladnice.

Podobné články

DISKUSIA