Legislatívne zmeny v kocke: Čomu sa v roku 2018 vaše podnikanie

12.december 2017 | 09:00 - 11:00

Prednáška pre podnikateľovNový rok prináša zmeny zákonov, ktoré sa viac či menej dotknú každého podnikateľa. Keďže neznalosť neospravedlňuje – je dobré byť na legislatívne novinky pripravený. Prihláste sa na našu prednášku a zistite prehľad najdôležitejších zmien, ktoré zasiahnu vaše podnikanie. Dozviete sa aj rady a tipy, ako sa na ne pripraviť a úspešne ich zvládnuť. Tešíme sa na vás!Kto je váš lektor?

Mgr. Petra Satinová – pôsobí v rámci Slovak Business Agency ako právnička pre Centrum lepšej regulácie, ktoré posudzuje vplyvy navrhovaných legislatívnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky (MSP). Vykonáva Test MSP, navrhuje alternatívne riešenia v prospech podnikateľov. Analyzuje náklady a prínosy už existujúcej legislatívy a hodnotí gold-plating, t. j. presah európskych smerníc v slovenskom právnom poriadku.

Kedy?
12.12. 2017, 9:00 - 11:00 hod.

Kde?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Prihlasujte sa : http://bit.ly/2yS1Ppi

Ukončenie registrácie: 11. 12. 2017

Prednáška, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

________________
PODMIENKY: 
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).
Prečo iba Bratislavský kraj?
Táto prednáška sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program. 
Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkachwww.npc.sk a www.sbagency.sk.
Účasť je bezplatná.
Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete tu: http://bit.ly/2hiuTlP
Kontakt: rp@npc.sk