Lektor pre Creative Point

Creative Point je špecializovaný priestor pre podporu kreatívneho a inovatívneho priemyslu, ktorý spája nepodnikateľskú a podnikateľskú komunitu.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť lektori, ktorí sa zaoberajú najmä vedením prednášok, seminárov a workshopov pre záujemcov o podnikanie a podnikateľov, a to najmä v oblastiach:

 • digitálne modelovanie prototypov,
 • využívanie najnovších technológií a postupov v rapídnom prototypovaní,
 • programovanie Arduino, RaspberryPI,
 • 3D tlač, laserové rezanie, CNC frézovanie.

Kandidát musí spĺňať minimálne tieto kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia,
 • predchádzajúca prax a odborné skúsenosti minimálne 2 roky v príslušnej oblasti expertízy,
 • schopnosť zamerať sa na praktické riešenie jednotlivých problémov v danej oblasti,
 • prezentačné zručnosti, skúsenosť s vystupovaním pred ľuďmi,
 • dobrá znalosť anglického jazyka – slovom aj písmom  je výhodou.

Kandidát musí spĺňať najmä tieto osobnostné predpoklady:

 • ochota pomáhať, odovzdávať ďalej svoje vedomosti, skúsenosti a know-how,
 • flexibilita,
 • schopnosť pozorovať a analyzovať, schopnosť prispôsobiť danú tému vo vzťahu k jednotlivým aktivitám Národného podnikateľského centra,
 • samostatnosť,
 • komunikatívnosť.

Informácie pre kandidátov

Predmetom podpory zo strany lektorov bude najmä vedenie odborných prednášok, seminárov a workshopov zo spomenutých oblastí.

Forma spolupráce s lektormi bude realizovaná na základe „Dohody o vykonaní práce“ na zmluvne dohodnuté obdobie (max 350 hodín ročne) alebo „Dohody o pracovnej činnosti“ (max 10 hodín týždenne). Platobné podmienky a pracovná náplň lektora budú uvedené v samotnej dohode. Viac informácií o oprávnenosti výdavkov na externých spolupracovníkov v rámci aktivít NPC nájdete tu.

Lektor je fyzická osoba.

Podmienky zapojenia sa do výzvy:

Po splnení vyššie uvedených podmienok je potrebné pre zapojenie sa do výzvy zaslať a vyplniť nasledovné:

 • online profil tu.
 • životopis vo formáte Europass a fotografiu (vo formáte napr. jpg) na adresu vyzva@npc.sk, do životopisu je potrebné pripojiť nasledujúci text:

Zaslaním svojho životopisu vrátane prípadných príloh udeľujem, ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto, v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), udeľujem súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na dobu do 31. 12. 2028 a na účel: posúdenia, spracúvania a ukladania vyššie uvedených osobných údajov súvislosti s podanou Prihláškou na obsadenie pozícií lektor, konzultant, expert (mentor) Národného podnikateľského centra (NPC) v gescii Slovak Business Agency a v súvislosti s aktivitami Prevádzkovateľa (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený slobodne a osobné údaje uvedené v dotazníku sú pravdivé.

Ako Dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že mi Prevádzkovateľ, pri získaní osobných údajov, poskytol informácie v súlade s ustanovením: (1) článku 13 a 14 Nariadenia, najmä, že mi poskytol informáciu: a) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním na emailovú adresu agency@sbagency.sk alebo na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho odvolaním, b) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (2) článku 15 Nariadenia o práve Dotknutej osoby na prístup k údajom, (3) článku 16 Nariadenia o práve na opravu, (4) článku 17 Nariadenia o práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“), (5) článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania, (6) článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania, (7) článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov, (8) článku 21 Nariadenia o práve namietať, (9) článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania a (10) článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu TU.