Lektor pre Creative Point

Creative Point je špecializovaný priestor pre podporu kreatívneho a inovatívneho priemyslu, ktorý spája nepodnikateľskú a podnikateľskú komunitu.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť lektori, ktorí sa zaoberajú najmä vedením prednášok, seminárov a workshopov pre záujemcov o podnikanie a podnikateľov, a to najmä v oblastiach:

 • digitálne modelovanie prototypov,
 • využívanie najnovších technológií a postupov v rapídnom prototypovaní,
 • programovanie Arduino, RaspberryPI,
 • 3D tlač, laserové rezanie, CNC frézovanie.

Kandidát musí spĺňať minimálne tieto kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia,
 • predchádzajúca prax a odborné skúsenosti minimálne 2 roky v príslušnej oblasti expertízy,
 • schopnosť zamerať sa na praktické riešenie jednotlivých problémov v danej oblasti,
 • prezentačné zručnosti, skúsenosť s vystupovaním pred ľuďmi,
 • dobrá znalosť anglického jazyka – slovom aj písmom  je výhodou.

Kandidát musí spĺňať najmä tieto osobnostné predpoklady:

 • ochota pomáhať, odovzdávať ďalej svoje vedomosti, skúsenosti a know-how,
 • flexibilita,
 • schopnosť pozorovať a analyzovať, schopnosť prispôsobiť danú tému vo vzťahu k jednotlivým aktivitám Národného podnikateľského centra,
 • samostatnosť,
 • komunikatívnosť.

Informácie pre kandidátov

Predmetom podpory zo strany lektorov bude najmä vedenie odborných prednášok, seminárov a workshopov zo spomenutých oblastí.

Forma spolupráce s lektormi bude realizovaná na základe „Dohody o vykonaní práce“ na zmluvne dohodnuté obdobie (max 350 hodín ročne) alebo „Dohody o pracovnej činnosti“ (max 10 hodín týždenne). Platobné podmienky a pracovná náplň lektora budú uvedené v samotnej dohode. Viac informácií o oprávnenosti výdavkov na externých spolupracovníkov v rámci aktivít NPC nájdete tu.

Lektor je fyzická osoba.

Podmienky zapojenia sa pre Bratislavský samosprávny kraj:

Po splnení vyššie uvedených podmienok je potrebné pre zapojenie sa do výzvy zaslať a vyplniť nasledovné:

 • online profil tu.
 • životopis vo formáte Europass a fotografiu (vo formáte napr. jpg) na adresu vyzva@npc.sk, do životopisu je potrebné pripojiť nasledujúci text:

Podmienky zapojenia sa pre ostatné regióny Slovenska:

Po splnení vyššie uvedených podmienok je potrebné pre zapojenie sa do výzvy zaslať a vyplniť nasledovné:

 • online profil tu.
 • životopis vo formáte Europass a fotografiu (vo formáte napr. jpg) na adresu regiony@npc.sk, do životopisu je potrebné pripojiť nasledujúci text:

Zaslaním svojho životopisu vrátane prípadných príloh udeľujem, ako dotknutá osoba, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a prípadných prílohách, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d)  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „SBA“), a to na účely evidencie a identifikácie mojej osoby v databáze uchádzačov o spoluprácu s SBA (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Ako dotknutá osoba uvádzam, že Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený SBA, sa vzťahuje, za predpokladu zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom, na účel uvedený v tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba rovnako vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa ustanovenia § 15 Zákona a som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 Zákona. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu agency@sbagency.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu SBA.