Letná škola - Začnite zarábať na svojom talente (Banská Bystrica)

13.júl 2020 | 15:30 - 17.júl 2020 | 20:30

Nastal čas, aby ste na svojom talente, schopnostiach a potenciáli začali konečne zarábať. Interaktívny týždeň letnej školy vás naučí stavať na vlastných schopnostiach, naštartuje vašu túžbu uspieť a naplno využiť svoj potenciál v podnikaní.

ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ?

1. Deň: Spoznávanie samého seba

 • Vyjasníme si očakávania
 • Identifikujeme silné a slabé stránky 
 • Ukážeme si cesty rozvoja vlastných kompetencií a ich využitie v podnikaní

2. Deň: Motivácia a zmena

 • Objavíme zdroje motivácie pre podnikanie
 • Lepšie spoznáme svoje presvedčenia a to, ako nám pomáhajú, ako nás obmedzujú
 • Nazrieme na dynamiku zmeny v človeku a pripravíme sa na možné zavádzanie zmien  

3. Deň: Efektívna komunikácia

 • Uvedomíme si moc ale i bariéry efektívnej komunikácie
 • Budeme skúšať a učiť sa využívať rôzne komunikačné zručnosti
 • Ukážeme si, ako vhodnou komunikáciou prispieť k riešeniu konfliktov

4. Deň: Kooperatívne hry

 • Spoznáme silu spolupráce a jej úžitok v podnikaní
 • Vyskúšame si rôzne spôsoby práce s druhými, identifikujeme slabiny i potenciál
 • Objavíme možnosti, ako sa do budúcnosti zlepšovať v tímovej práci

5. Deň: Kroky k želanej budúcnosti

 • Uvedomíme si, ako práve dnes tvoríme budúcnosť a aké máme ciele, akú víziu
 • Pozrieme sa na vzťah medzi spokojnosťou a výsledkami 
 • Ukážeme si, ako vytrvať na zvolenej ceste za svojím podnikateľským snom

KTO JE VÁŠ LEKTOR 

Karol Herian – pôvodne vyštudoval kybernetiku a filozofiu, viac ako 10 rokov pracuje ako lektor a kouč pri rozvoji mäkkých zručností, napomáha rozvoju a rastu tímov a firiem na Slovenku aj v Čechách. Lektorovanie považuje za cestu dobrodružného učenia sa, kde okrem overených metód využíva i veľmi kreatívne spôsoby pre rozvoj ľudí.

KEDY

13. – 17.7.2020

15:30 – 20:30 hod.

KDE?

Národné podnikateľské centrum

Nám. Ľ. Štúra 31

974 05  Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

>>>REGISTRUJTE SA<<<

Ukončenie registrácie: 10.7.2020 do 13.00 hod.


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

- účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.