MH SR vyhlásilo výzvy na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch

Výzva na podporu projektov formou inovačných vouchrov

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo ďalšiu výzvu, ktorá má podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk, a to formou Inovačných voucherov. O podporu môžu fyzické a právnické osoby požiadať do 11. júna 2018.

Oprávnené projekty sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom inovácie produktov, služieb a procesov ako odborné štúdie, metodiky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby MSP s priamym dosahom  na výrobnú prax, a to najmä z oblasti:

  1. strojárstva a automatizácie,
  2. potravinárstva a biochémie,
  3. sociálnych inovácií,
  4. stavebníctva,
  5. chémie a agrochémie,
  6. elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií.

Celková nominálna hodnota vouchera je maximálne 5 000 eur (bez DPH). Maximálna intenzita pomoci je 100 % z oprávnených výdavkov. Žiadosti o podporu môžu fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 11. júna 2018. 

Rezort hospodárstva vyhlásil túto výzvu v zmysle ustanovenia § 3 písm. b) bod 3 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov, v zmysle Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (2017 – 2020, schéma pomoci de minimis), ktorá bola zverejnená  v Obchodnom vestníku pod č. 224/2017 zo dňa  24.11.2017. Všetky informácie ohľadom  výzvy,  vrátane databázy oprávnených riešiteľov projektov, sú dostupné na adrese:  http://www.economy.gov.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2018

 

Výzva na podporu projektov Smart City

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Táto výzva podporí Smart City riešenia. Žiadosti je možné predkladať do konca júna 2018.

Predmetom Schémy MH SR je poskytovanie pomoci de minimis vo forme dotácie určenej inovatívnym malým a stredným podnikom na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a aplikovanie jej výsledkov do praxe. Schéma je realizovaná prostredníctvom dvoch  fáz. Prvá fáza je zameraná na vypracovanie  štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je zhodnotiť a analyzovať potenciál projektu a pomôcť pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a racionálneho odhalenia silných a slabých stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj identifikovať zdroje potrebné na jeho realizáciu a jeho udržateľnosť. Maximálna výška pomoci v rámci pilotnej výzvy je 10 000 eur. Druhá fáza sa zameriava na podporu implementácie konkrétneho projektu v slovenských mestách, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom aplikovania inovácií do praxe. Maximálna výška pomoci pre príjemcu v rámci druhej fázy je 50 000 eur.

Pilotné projekty v menšom meradle pomôžu nielen v precíznejšom a zodpovednejšom postupe k celoplošným riešeniam, ale môžu motivovať aj ďalších obyvateľov a kľúčových reprezentantov miest. Odchýlkou v porovnaní s doterajšími schémami, ktoré realizuje rezort v oblasti podpory MSP, je uplatnenie prvku spolupráce medzi podnikom a mestom. Práve týmto spojením, ktoré je založené na vzájomnom konsenze týchto dvoch subjektov, sa MH SR snaží o efektívne využitie verejných zdrojov, keďže podporuje nápad, resp. proces zrodu myšlienky, až po jeho reálne uplatnenie v praxi. Najneskorší termín na predkladanie žiadostí je 30. jún 2018. Viac informácií nájdu záujemcovia na adrese:  http://www.economy.gov.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2018.