Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania

Dňa 30.6. 2020 sa konalo 2. stretnutie aktérov / zúčastnených skupín v téme sociálneho podnikania pod názvom „Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania“. Z dôvodu predchádzania rizík spojených s ochorením COVID-19 sa stretnutie uskutočnilo online formou prostredníctvom MS Teams.

Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia ministerstiev (MHSR, MPSVaR), neziskových organizácií, akademickej obce, sociálni investori a ďalší, ktorí sa téme sociálneho podnikania venujú. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia dvoch nových strešných organizácii ASES (Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku a ASSE (Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky), ktorí predstavili ciele a aktivity svojich organizácii.  Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia výsledkov analýzy o stave sociálneho podnikania na Slovensku, ktorú zabezpečila jedna so spoluautoriek analýzy p. Alžbeta Brozmanová-Gregorová.

Vzhľadom na nedávnu skúsenosť s pandémiou, tím projektu BRESE inicioval realizáciu prieskumu o dopadoch krízy na registrované sociálne podniky. Prieskum bol ukončený pár dni pred realizáciou stretnutia, napriek tomu prvé výsledky prieskumu boli na stretnutí odprezentované p. Zuzanou Polačkovou. Informovala aj o nedávnej iniciatíve Európskej komisie, ktorou je príprava akčného plánu na podporu sociálneho podnikania, do ktorého prípravy sa môžu zapojiť všetci zainteresovaní v oblasti sociálneho podnikania.

 

 

Súvisiace články: 

Interreg Europe Projekt „BRESE“ podporuje sociálne podniky na Slovensku a v ďalších európskych krajinách

BRESE (Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship)

Analýza o stave sociálneho podnikania na Slovensku

Nová brožúra o projekte