Náhrada škody pri dopravných nehodách – žiadajte od poisťovní plnú sumu

Škodové udalosti na cestách nemusíte ohlasovať policajtom. Je potrebné vypísať tlačivo pre poisťovňu.  V prípade poškodenia vozidla od nej vymáhajte náhradu plnej sumy opravy.  

Stačí, aby sa poškodila cesta

Dopravná nehoda je

 • udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a
 • pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci alebo
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona - t.j. 3 990 eur.

Škodové udalosti nemusíte ohlasovať

V prípade škodovej udalosti (nie pri dopravnej nehode, t.j. aj pri škode nad 3 990 eur), pri ktorej si jej účastníci splnili všetky povinností účastníka škodovej udalosti, žiaden z vodičov zúčastnených vozidiel nie je zrejme pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení, nie je potrebné vec ohlasovať policajtovi, nakoľko Policajný zbor nie je zákonom zmocnený na objasňovanie takejto udalosti.

Účastníci škodovej udalosti si vzájomne preukážu svoju totožnosť a v prípade náhrady škody cestou poisťovne sa upovedomia o poisťovni, s ktorou majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Odporúčame dohodnúť ďalšie okolnosti náhrady škody. Účastník škodovej udalosti je povinný: 

 • bezodkladne zastaviť vozidlo,
 • preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti,
 • poskytnúť údaje o poistení vozidla,
 • vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 2 zákon č. 381/2001 Z.z.)
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a
 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

Vyhnete sa zodpovednosti za priestupok, škodu však nahradiť musíte

Škodová udalosť sa teda neohlasuje policajtovi, ale účastníci dopravnej nehody vypíšu len tlačivo o nehode (je možné ho vytlačiť, resp. ho zasielajú poisťovne). Vzhľadom na to, že nie je potrebná ingerencia príslušníka PZ, tak sa tým osoba zodpovedná za vznik takejto škodovej udalosti vyhne zodpovednosti za priestupok spáchaný porušením niektorých z ustanovení zákona o cestnej premávke, avšak takýmto spôsobom sa nezbaví zodpovednosti nahradiť škodu vzniknutú na zúčastnenom vozidle, alebo inom majetku.

V prípade náhrady škody, najmä prostredníctvom poisťovne (povinného zmluvného poistenia), je vypísanie a podpísanie uvedeného tlačiva, účastníkmi škodovej udalosti, dôležité pre vyhnutie sa neskorším nedorozumeniam pri oznámení škodovej udalosti príslušnej poisťovni v súvislosti s poistným plnením vzniknutej škodovej udalosti. V opačnom prípade môže dôjsť k nárokovaniu si náhrady poisťovňou od škodcu.

Ak policajtov zavoláte

Ak si účastníci škodovej udalosti v cestnej premávke splnili povinnosti účastníka škodovej udalosti a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení, avšak zároveň aj udalosť oznámili Policajnému zboru, za účelom posúdenia udalosti vo vzťahu ku kvalifikácii udalosti a výška hmotnej škody odhadnutá privolaným policajtom zrejme neprevyšovala zákonom uvedenú výšku, policajt udalosť neobjasňuje. Podľa 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému

 • uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (nie však nemajetkovú ujmu často požadovanú pozostalými);
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci;
 • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov ak poisťovateľ nesplnil svoje povinnosti alebo ak poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie;
 • ušlého zisku.

Z uvedeného vyplýva, že je to poisťovateľ, kto túto škodu nahrádza. Robí tak namiesto poisteného.

Škoda na veci

Pri škode na veci sa vychádza z toho, že táto vzniká poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. Podľa platného zákona sa pri určení výšky škody na veci vychádza z ceny v čase jej poškodenia. Teda nie v čase nákupu veci, vozidla.

Škoda na zdraví

Škoda na zdraví zahŕňa aj škodu ktorá vznikla úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia. Pri náhrade škody na zdraví hovoríme aj o tzv. bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia. Bolestné je dávka, ktorá sa poskytuje v prípade odškodnenia úrazu a je súčasťou náhrady škody na zdraví. Ide o finančné vyčíslenie bolestí na základe bodového hodnotenia lekárskym posudkom.

Sťaženie spoločenského uplatnenia je tiež súčasťou náhrady škody na zdraví. Ide o škodu v súvislosti s budúcim nepriaznivým životným, resp. spoločenským uplatnením (napr. v práci) sa poškodeného. Sťaženie spoločenského uplatnenia je uplatňované spravidla pri trvalých následkoch na zdraví. Tiež sa ohodnocuje lekárskym posudkom.

Domáhajte sa plnej sumy opravy

Najčastejšie býva sporné medzi klientom a poisťovňou, tzv. zhodnotenie poškodeného vozidla jeho opravou. Zhodnotenie vozidla opravou sa nazýva aj amortizácia. Ide o to, že poisťovňa tvrdí, že vzhľadom na vykonanie opravy, resp. dodania nového dielu sa vozidlo zhodnotilo a keďže nemôže dôjsť z jej pohľadu k bezdôvodnému obohateniu, tak nepreplatia kompletnú cenu vykonanej opravy. Takýto postup je však už prekonaný a je potrebné sa od poisťovní domáhať náhrady plnej sumy opravy.

Dá sa povedať, že skôr možno hovoriť o znehodnotení vozidla opravou (pri bežnom predaji má väčšiu hodnotu neopravované vozidlo než opravované, aj keď sú ostatné parametre rovnaké). Znehodnotenie tak predstavuje finančnú čiastku, o ktorú sa vozidlo znehodnotilo z dôvodu samotnej existencie opravy na danom vozidle. Poškodený a poistený má v tomto prípade právo na úhradu finančnej ujmy za takéto znehodnotenie. Málokedy si to poškodený však uplatňuje.

DISKUSIA