Národný projekt NPC II ­– BA kraj

Názov projektu:

Národný projekt NPC II ­– BA kraj

Operačný program:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Investičná priorita:

4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií

Špecifický cieľ:

4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky "Riadiaci orgán“
v zastúpení
Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky „Sprostredkovateľský orgán“

Prijímateľ NFP:

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj

Trvanie realizácie projektu:

06/2016 – 10/2023

Číslo zmluvy:

274/2017-2060-2242

Kód projektu v ITMS2014+

313041I861

Celkové oprávnené výdavky:

25 492 823,56 €

Partner projektu:

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom národného projektu NPC II – BA kraj je etablovanie inštitúcie poskytujúcej komplexnú, systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ako aj pre záujemcov o podnikanie. Jeho podstatou je činnosť a rozvoj Národného podnikateľského centra (ďalej NPC) – inštitúcie typu one-stop-shop – situovaného v Bratislave, s územnou pôsobnosťou pre celý Bratislavský samosprávny kraj.

V rámci národného projektu NPC II – BA kraj je podpora činnosti a rozvoj podnikateľského centra v Bratislavskom kraji realizovaná v dvoch samostatných hlavných aktivitách:

Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK

Slovak Business Agency ako prijímateľ NFP, realizuje dominantnú hlavnú aktivitu, prostredníctvom ktorej je zabezpečovaný priamy kontakt s cieľovými skupinami, ako aj poskytovanie väčšiny ponúkaných služieb a podpory MSP a / alebo záujemcov o podnikanie.

Hlavná aktivita č. 2 - Zintenzívnenie spolupráce medzi akademickými inštitúciami/ VaV sférou a hospodárskou praxou

CVTI SR, ako partner národného projektu realizuje minoritnú hlavnú aktivitu.

Príloha:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Zoznam firiem, členov Inkubátora NPC:

Firma /(IČO)

 • Mozayc s.r.o. (50 313 011)
 • Jobteg Solutions s.r.o. (50 734 792)
 • Richio s.r.o. (50 920 049)
 • Prorozvoj s.r.o. (50 451 022)
 • Simona Socratousova (51 025 949)
 • iGenius s.r.o. (48 166 235)
 • Mgr. Sona Horvatovičova –SHEM (44 480 890)
 • TreeGuard s.r.o. (51 280 205)
 • DMG´S s.r.o. (51 793 890)
 • Nature s.r.o. (51 119 994)
 • 3DMsys analysis s.r.o (50 410 164)
 • NeonMars International s.r.o. (30 845 301)
 • Lacnepostreky s.r.o. (51 474 751)

Ukončili členstvo:

 • Promedica s.r.o.(47 968 800)
 • Miroslav Duga – HMG´S (50 506 773)
 • Mgr Olívia Hurbanová – Olinclusive (51 112 221)