Nastav si svoj čas na biznis - Time manažment

28.február 2018 | 16:00 - 19:00

Neváhaj a príď na interaktívnu prednášku, kde ti ukážeme ako na to!

 

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Ing. ANDREA BAKOŠOVÁ, ti poradí ako efektívne narábať s časom, stanoviť si svoje priority alebo zvoliť správny systém plánovania svojich aktivít. Okrem riadenia projektov, strategického plánovania, či expertnej činnosti sa venuje aj publikačnej činnosti, koordinácii vzdelávacích aktivít, či vzdelávaniu dospelých.

 

KEDY?

28.2.2018, 16:00 – 19:00

KDE?

Univerzitný tvorivý ateliér UKF Nitra

ul.B. Slančíkovej 1

949 74 Nitra

 

REGISTRUJTE SA TU: http://goo.gl/J4cZ7q

Ukončenie registrácie:  25.2.2018

 

Prednáška, ako forma jednorázového odborného poradenstva  sa organizuje v rámci NP NPC v regiónoch .

Kód projektu ITMS2014+: 313030I870

 

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. 

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

 

Účasť je bezplatná.

Kontakt: ap.nr@npc.sk

 

Prečo nepodnikateľ?

Prednáška, ako forma jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov.

Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných služieb, ktoré budú zverejnené v rámci nadchádzajúcich udalostí Slovak Business Agency.