Natívne video – naučte sa tvoriť atraktívny video obsah

22.október 2018 | 17:00 - 19:00

Voči tradičným formám reklamy sa ľudia stávajú čoraz imúnnejší. Akú formu teda zvoliť, aby ste sa odlíšili a zaujali zákazníkov? Lektor Ladislav Bona alias Shadex vám predstaví natívne video, ktoré sa v súčasnosti stáva v marketingu a v biznise veľkým trendom. Dozviete sa všetko o tejto novej forme reklamy a tiež o tom, prečo sa oplatí investovať práve do tvorby natívneho obsahu a natívnej video reklamy.

ČO SA DOZVIETE?

Online video - Natívne video

-          čo je natívny obsah a natívne video, trendy

-          využitie videa - štatistiky, príklady

-          ako odkomunikovať svoju značku video obsahom

-          budovanie vzťahu so zákazníkom a komunity

Platformy online videa - YouTube vs Facebook vs Instagram

-          výhody a nevýhody týchto sociálnych sietí, porovnanie

-          dĺžka videa, pravidelnosť publikovania, typy a formáty

Stratégia

-          stanovenie stratégie a cieľov

-          základy o nastavení video marketingovej stratégie

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Ladislav Bóna alias Shadex pôsobí ako online video špecialista v produkčnej spoločnosti Playground13. Je spolutvorcom YouTube stratégie pre televíziu Markíza a developerskú spoločnosť CORWIN. Bloguje pre mesačník Stratégie. Ako spíker prednáša na marketingových konferenciách a v reklamných agentúrach ako Triad Advertising, či v PR agentúre Seesame.

KEDY?

22.10.2018, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

PRIHLÁSENIE NA SEMINÁR:

NEPODNIKATELIA: formulár tu →  http://bit.ly/NativneVideo_nepodnikatelia

PODNIKATELIA: formulár tu →  http://bit.ly/NativneVideo_Podnikatelia

KONTAKTY: 
NEPODNIKATELIA: ap@npc.sk
PODNIKATELIA: rp@npc.sk

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. 

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
- Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 
- Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - PODNIKATELIA: 
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti). 

PREČO IBA BRATISLAVSKÝ KRAJ?
Tento seminár, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.