Nová online platforma pre klastre a MSP

Jednou z významných foriem spolupráce podporujúcej konkurencieschopnosť MSP sa stávajú klastre. Ide o spoluprácu rôznych subjektov súkromného, verejného a štátneho sektora za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti nielen jednotlivých členov klastra, ale aj danej hospodárskej oblasti a celého regiónu. Proces klastrovania zahŕňa inovačné politiky, vytvára v regiónoch podmienky pre dynamické podnikateľské prostredie schopné sústrediť svoje aktivity do vnútropodnikových procesov vzhľadom na skutočnosť, že klastre poskytujú základňu pre plnenie ostatných externých procesov súvisiacich s rozvojom podniku v oblastiach vývoja, aplikovaného výskumu a vzdelávania. Takéto efektívne partnerstvá sú podporným mechanizmom pre rozvoj zúčastnených MSP, ktoré sú bez ohľadu na hospodársku vyspelosť krajiny hlavným nositeľom rozvoja regiónov.

Témou rozvoja klastrov a klastrových politík sa zaoberá aj projekt ClusterPoliSEE realizovaný prostredníctvom programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa. V rámci Slovenska je partnerom projektu Únia Klastrov Slovenska a Trnavský samosprávny kraj. Projekt predstavuje partnerstvo 25 regionálnych a národných inštitúcií verejného sektora z oblasti klastrových politík, regionálnych rozvojových agentúr, výskumných a inovačných inštitúcií a univerzít a tiež agentúr podporujúcich rozvoj malého a stredného podnikania z 12 krajín Južnej a Východnej Európy.

Základným cieľom projektu je zlepšiť, rozvíjať a implementovať efektívnu regionálnu klastrovú politiku najmä s ohľadom na 6 oblastí rozvoja klastrov, ktorými sú inovácie a výskumom a vývojom hnaný rozvoj klastrov; udržateľnosť klastrov; medzinárodná spolupráca klastrov a sieťovanie; financovanie klastrov; klastre a regionálna špecializácia; podpora zamestnanosti a tvorby pracovných miest.

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu je vytvorenie online platformy. Ide o kolaboratívny, vzdelávací a informačný nástroj, ktorý je určený pre aktérov v oblasti klastrových politík a pre podnikateľov najmä z juhovýchodnej Európy. Platforma zabezpečuje sieťovanie a komunikáciu medzi rôznymi participujúcimi subjektmi s cieľom vzájomnej výmeny skúseností a príkladov najlepšej praxe.

S cieľom vytvorenia užívateľsky orientovanej platformy reflektujúcej reálne potreby a záujmy jej budúcich užívateľov, boli jednotlivé funkcionality nastavené s ohľadom na výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v jednotlivých krajinách participujúcich v projekte ClusterPoliSEE, zohľadňujúc spomínaných 6 oblastí rozvoja klastrov.      
Platforma obsahuje množstvo užitočných informácií nielen pre klastre ako také, ale aj pre MSP. Ide najmä o informácie o pripravovaných podujatiach, workshopoch, zaujímavosti z regiónu juhovýchodnej Európy, ale aj z ostatných častí Európy. Užívatelia môžu prostredníctvom platformy získať prístup k rôznym zdrojovým databázam zameraným na klastre a inovačné politiky. Po jednoduchej registrácii a vytvorení užívateľského konta sa navyše sprístupnia ďalšie dokumenty, vrátane verejných výstupov projektu, výsledkov uskutočnených analýz a prieskumov. Súčasťou sú tiež moduly ako e-learning, diskusné fórum, video a audio konferencie, atď. Platforma je neustále dopĺňaná o nové zaujímavé informácie a materiály.

Platforma je dostupná prostredníctvom: www.clusterpolisees3.eu

Podobné články

DISKUSIA