Občianske združenie a podnikanie (Trnava)

06.august 2020 | 16:00 - 19:00

Občianske združenie je jednou z najrozšírenejších právnych foriem. Občianske združenie by malo v prvom rade vykonávať neziskovú činnosť, avšak za istých podmienok je možné aby aj podnikalo. Za akých okolností a podmienok môže OZ podnikať sa dozviete na našom podujatí.

DOZVIETE SA

  • čo je občianske združenie - registrácia nového OZ
  • povinnosti občianskeho združenia
  • účtovníctvo v neziskových organizáciách
  • ako previazať činnosť OZ so svojím budúcim podnikaním

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Ildikó Hanuliaková – skúsená lektorka a manažérka projektov, ktorá ma 20 ročnú prax v oblasti služieb zamestnanosti. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia: Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť, kde sa venuje kariérnemu poradenstvu, vzdelávacím aktivitám v oblasti celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých.

KEDY

6.8. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Trnava

Budova Aquapolis Business Centrum (3. poschodie)

Piešťanská 3

91701 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

REGISTRUJTE SA

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 5.8.2020 do 14:00 h.


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.