Otvorenie pobočky v zahraničí

Každý podnik právne zriadený v krajine EÚ môže otvoriť pobočku (kanceláriu, agentúru, filiálku alebo dcérsku spoločnosť) v inej krajine EÚ.

Typy pobočiek

Podniky môžu zriaďovať rôzne druhy pobočiek:

 • kanceláriu – zastúpenie spoločnosti poskytujúce informácie o výrobkoch, v zásade však nevykonávajúce podnikateľské činnosti,
 • agentúru – fungujúcu ako zástupca spoločnosti,
 • filiálku – nezávislejší subjekt podnikajúci vo vlastnom mene, stále však konajúci v mene spoločnosti,
 • dcérsku spoločnosť – akciovú spoločnosť vytvorenú v hostiteľskom štáte EÚ v súlade s niektorou vnútroštátnou právnou podnikateľskou formou, ktorej imanie buď plne vlastní materská spoločnosť (spoločnosť s jedným spoločníkom uznaná vo všetkých štátoch EÚ), alebo ho riadi spoločnosť v spolupráci s minoritnými miestnymi partnermi (spoločná dcérska spoločnosť).

Zatiaľ čo kancelárie, agentúry a filiálky nemajú právnu subjektivitu, dcérske spoločnosti sú právne nezávislé od svojej materskej spoločnosti.

Požiadavky

Ak chcú podniky založiť pobočku v inom štáte EÚ, musia:

 • dodržiavať profesionálny etický kódex,
 • získať potrebné povolenia,
 • overiť všetky potrebné kvalifikácie,
 • zistiť, aké daňové požiadavky sa na nich uplatňujú.

Filiálky musia vo všetkých štátoch EÚ:

 • absolvovať zápis do obchodného registra, prihlásenie na daňových úradoch a úradoch pre DPH, ako aj na sociálnych úradoch,
 • zverejniť informácie (rovnaké vo všetkých štátoch EÚ) o riadiacej spoločnosti a jej činnostiach.

Dcérske spoločnosti tiež musia podstúpiť proces právnej registrácie v hostiteľskej krajine.

Manažéri kancelárií a agentúr musia tieto subjekty zaregistrovať v komorách, získať povolenie a zistiť svoje daňové povinnosti a povinnosti v oblasti sociálneho poistenia v hostiteľskej krajine.

Jednotné kontaktné miesta

Jednotné kontaktné miesta sú portály elektronickej správy, ktoré musia v každej krajine zriadiť verejné orgány. Jednotné kontaktné miesta môžete využiť na:

 • získanie podrobných informácií o podnikaní v zahraničí alebo vo svojej krajine,
 • vykonanie všetkých administratívnych náležitostí týkajúcich sa zriadenia podniku alebo cezhraničného poskytovania služieb.

Zdroj: http://europa.eu

Podobné články

 • Iné povinnosti pri dodávke služieb zahraničnému odberateľovi má neplatiteľ dane z pridanej hodnoty a iné platiteľ.

DISKUSIA