Označovanie potravín pri ich vývoze do Ázie

Otázka

Dobrý deň,
rád by som sa opýtal na povinnosť označovať trvanlivé potraviny pri vývoze do Ázie. Je potrebné uviesť krajinu pôvodu alebo stačí označenie "Vyrobené v EÚ"? Neviem či sa s touto otázkou obraciam správne na vás, ale budem rád za akúkoľvek odpoveď prípadne radu, kde by som túto informáciu získal.

Odpoveď

Dobrý deň,
pre označovanie potravín pri dovoze mimo krajín EÚ platí nasledovné:

V zmysle ustanovenia §9 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách ods. 1 písm. b): „Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka týmito údajmi - obchodným menom a adresou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva.

Čiže je tu zakotvená povinnosť označiť potraviny údajom vyrobené na SR, nestačí len vyrobené v EÚ. Ak by boli potraviny dovážané v rámci Európskej únie tento údaj vyrobené v EÚ postačuje (výnimkou sú všetky druhy mäsa, hydiny a rýb.). Na základe § 12 ods. 1 písm. k): „Ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol doklad o pôvode tovaru.

V tomto smere je koncipované aj nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004, ktoré sa bude uplatňovať od 13. decembra 2014 s výnimkou ustanovení o uvádzaní výživovej hodnoty, ktoré sa začnú uplatňovať 13. decembra 2016.

Toto nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na všetkých stupňoch potravinového reťazca. Vzťahuje sa na všetky potraviny určené konečnému spotrebiteľovi vrátane potravín dodávaných zariadeniami spoločného stravovania a potravín určených na zásobovanie zariadení spoločného stravovania. Nie je v nariadení uvedené, že sa nevzťahuje na potraviny vyvážané mimo krajín EÚ. V prípade vývozu do Ázie je potrebné každopádne splniť podmienky krajiny, kde sa budú potraviny predávať a distribuovať. Za týmto účelom odporúčam kontaktovanie príslušnej obchodnej komory danej krajiny.

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na označovanie ustanovené v osobitných predpisoch Európskej únie (EÚ) uplatniteľných na konkrétne potraviny.

DISKUSIA