Podnikanie a právo

17 článkov
  • Dohoda o urovnaní a súdny zmier nastupujú najčastejšie v prípade, keď už existuje sporná vec a ohľadom tejto prebieha aj prípadné súdne konanie.

  • Ak sa jeden z manželov rozhodne podnikať, ručí za svoje podnikanie svojím majetkom, pričom výška tohto ručenia je rozlíšená podľa typu podnikania.

  • Ako sa rieši a vybavuje reklamácia z pohľadu obchodníka? Vždy je potrebné si uvedomiť, že jeden nespokojný zákazník môže narobiť podnikateľovi prostredníctvom negatívnych referencií veľmi veľa škody.

  • Zákon upravuje: prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy; pravidlá podnikania v cestnej doprave; zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave; práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave a v taxislužbe; podmienky prepravy nebezpečných vecí a verejnú správu v cestnej doprave.

  • V rámci podnikateľského prostredia je veľmi dôležité sledovanie Obchodného vestníka z pohľadu, či sa obchodný partner nenachádza v konkurze či reštrukturalizácii. Len včasné zaregistrovanie takejto skutočnosti môže zabrániť často veľmi ďalekosiahlym následkom.

  • Dva trestné činy: trestný čin nezaplatenia dane a poistného a trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného sa v časoch krízy stávajú pomerne frekventovanými.

  • Založením obchodnej spoločnosti povinnosti podnikateľa nekončia. Tu treba poznamenať, že aj novozaložená spoločnosť má určité oznamovacie povinnosti.