Podnikateľka a materská

Pre ženy je mnohokrát veľmi ťažké zladiť svoj pracovný život so súkromným, hlavne keď už podnikajú dlhšiu dobu a príjem z podnikania je jediným zdrojom ich príjmov a oni si nemôžu dovoliť podnikanie zastaviť alebo úplne zveriť do rúk nejakému zástupcovi. Preto by mali vedieť, aké možnosti majú, pokiaľ budú podnikať počas materskej a neskôr počas rodičovskej dovolenky.

Materská dovolenka = Materské je nemocenská dávka, poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Materská dovolenka trvá 34 týždňov. Poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Výška materskej je vo výške 65 % vymeriavacieho základu, každá mamička príde o časť zárobku, ktorú by si určite rada aspoň čiastočne kompenzovala pokiaľ jej to dieťatko dovolí.

Nárok na materské vzniká mamičke, ktorá bola najmenej 270 dní nemocensky poistená v posledných 2 rokoch pred pôrodom.

Počas poberania materského môže mať mamička príjem z podnikania bez problémov a bez obmedzenia príjmu. Počas poberania materského odvody do sociálnej poisťovne neplatí ani preddavky na verejné zdravotné poistenie, musí však zdravotnej poisťovni doručiť rozhodnutie o tom, že poberá nemocenské dávky. Pokiaľ však dosiahne základ dane z podnikania, musí počítať s tým, že jej zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní dane vyčísli nedoplatok, ktorý bude musieť uhradiť.

Rodičovská dovolenka = začína po uplynutí materskej dovolenky. Je to štátna sociálna dávka. S účinnosťou od 1. januára 2011 nastala pre rodičov, poberateľov rodičovského príspevku najdôležitejšia zmena a to, že popri poberaní rodičovského príspevku je možné vykonávať zárobkovú činnosť. Rodičovi sa umožňuje popri poberaní rodičovského príspevku vykonávať zárobkovú činnosť akoukoľvek formou. Výška príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča nemá vplyv na nárok a ani na výšku rodičovského príspevku.

Ďalšou dôležitou  zmenou je, že sa nevyžaduje osobná starostlivosť o dieťa a to bez rozdielu, či je dieťa zdravé alebo má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Rodičovi sa dáva možnosť zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa, napr. v čase keď pracuje, aj umiestnením dieťaťa do materskej školy  alebo do starostlivosti inej právnickej osoby alebo plnoletej fyzickej osoby. Ponecháva sa na rozhodnutí rodiča, či sa bude popri poberaní rodičovského príspevku o svoje dieťa starať osobne alebo či bude vykonávať aj zárobkovú činnosť a žiadnym spôsobom sa rodič neobmedzuje, akým spôsobom riadnu starostlivosť o svoje dieťa zabezpečí. Je na zvážení rodičov, či sa im viac oplatí pracovať a poberať rodičovský príspevok alebo pracovať a poberať príspevok na starostlivosť o dieťa.

Od januára 2011 platí, že nárok na rodičovský príspevok zostáva aj v prípade, ak rodič starostlivosť o dieťa rieši prostredníctvom inej fyzickej alebo právnickej osoby. Inými slovami, ak je dieťa umiestnené do materskej škôlky alebo jaslí – jedno či súkromnej alebo štátnej – alebo ho rodič zverí opatrovateľke alebo sa o dieťa stará s výpomocou iných členov rodiny, teda aj starých rodičov – nárok na rodičovský príspevok ostáva.

Ak však rodič vie vydokladovať výdavky na starostlivosť o dieťa ako napríklad platby materskej škôlke, alebo daňový doklad od opatrovateľky a stane sa povinne dôchodkovo poistenou osobou či už z titulu zamestnania alebo výkonu samostatnej zárobkovej činnosti tak namiesto poberania rodičovského príspevku môže poberať príspevok na dieťa.

Počas poberania rodičovského príspevku má žena podnikateľka dve možnosti :

  • nevykonávať činnosť - do sociálnej poisťovne nahlási  prerušenie  a dôchodkové poistenie bude za ňu platiť štát
  • alebo vykonávať činnosť  - potom bude platiť poistné do sociálnej poisťovne

Zdravotné  poistenie počas poberania rodičovského príspevku zaplatí zo skutočného príjmu na základe ročného zúčtovania zdravotného.

DISKUSIA