Podnikateľský nápad v číslach (regióny)

02.júl 2020 | 16:00 - 19:00

Pokračujeme v praktickom testingu vášho podnikateľského nápadu. Tentokrát priamo nadviažeme na váš pripravený Business Model Canvas, na ktorý sa pozrieme cez optiku čísel. Skúška finančnej a produktovej uskutočniteľnosti (feasiblity) vám zaručene zloží ružové okuliare z očí.

ČO SA DOZVIETE:

  • Dôležitosť analýzy uskutočniteľnosti
  • Správna príprava podkladov
  • Finančná analýza
  • Produktová analýza
  • Interpretácia výsledkov

KTO JE VÁŠ LEKTOR:

Pavol Duchoň - konzultant v oblasti startupov so skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia. Má bohaté skúsenosti s komplexným poradenstvom pre začínajúce firmy a ich prepojenie na väčšie korporáty. Vedenie tímov a projektové riadenie potvrdené úspešnými celoeurópskymi spoluprácami.

KEDY

2.7. 2020

16:00 – 19:00 hod

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

>>>REGISTRUJTE SA<<<

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 29.6. 2020 do 9:00

KONTAKTY: nr@npc.sk alebo +421 948 056 436

Účasť je bezplatná.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.