Pracovná skupina pre problematiku Small Business Act

V auguste 2013 iniciovala SBA (pôvodne NARMSP) vznik Pracovnej skupiny pre problematiku Small Business Act pod patronátom Ministerstva hospodárstva SR. V nadväznosti na jednotlivé princípy Zákona o malých a stredných podnikoch je pôsobnosť Pracovnej skupiny zameraná na prípravu a zavádzanie zásadných opatrení a politík v oblasti podpory MSP, prerokúvanie úloh a odporúčaní EÚ a prípravu opatrení podporujúcich rozvoj MSP s cieľom zabezpečiť udržateľný rast MSP a zvýšiť regionálnu zamestnanosť.

 Členmi Pracovnej skupiny sú zástupcovia Slovak Business Agency a desiatich ministerstiev, do ktorých pôsobnosti patria opatrenia realizované v rámci jednotlivých princípov Zákona o malých a stredných podnikoch. SBA sa týmto spôsobom podieľa na úprave podmienok pre MSP, podpore hospodárstva a riešení najväčších problémov, ktorým musia malí podnikatelia čeliť. Či už ide o administratívne zaťaženie, častú zmenu legislatívnych podmienok, dostupnosť kapitálu, rovnakú šancu vo verejných tendroch, bariéry pri zavádzaní inovácií a pod.

Pracovnú skupinu vedie generálny riaditeľ SBA, ktorý je súčasne Vyslancom pre MSP a zastupuje Slovenskú republiku v celoeurópskej sieti, ktorú zriadila Európska komisia. Z toho titulu je jeho primárnou úlohou monitorovať a dohliadať na implementáciu Small Business Act v SR.
 
Členmi Pracovnej skupiny sú zástupcovia SBA a desiatich ministerstiev, do ktorých pôsobnosti patria opatrenia realizované v rámci jednotlivých princípov SBA. Pracovná skupina pre problematiku Small Business Act vznikla v súlade s pripravovanou Stratégiou rozvoja MSP v Slovenskej republike s dôrazom na zvýšenie regionálnej zamestnanosti, prostredníctvom ktorej chce SBA vytvoriť Centrum pre implementáciu Small Business Act na Slovensku.

Prvé stretnutie členov Pracovnej skupiny pre problematiku Small Business Act a prizvaných expertov pod názvom “Uplatňovanie odporúčaní Zákona o malých a stredných podnikoch v podmienkach SR“ sa uskutočnilo 11.10.2013 v Bratislave pod spoločnou záštitou ministra hospodárstva a slovenského Vyslanca pre MSP.

Druhé zasadnutie členov Pracovnej skupiny pre problematiku Small Business Act sa uskutočnilo 1. apríla na pôde Slovak Business Agency. Ústrednou témou bola analýza slovenského podnikateľského prostredia a predstavenie niektorých opatrení na zlepšenie postavenia malých a stredných podnikov na Slovensku.