Prediagnostika priemyselných práv

„Prediagnostika priemyselných práv“ - nová služba Strediska patentových informácií - PATLIB pre malých a stredných podnikateľov so sídlom v Bratislavskom kraji

Stredisko patentových informácií (PATLIB) so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), je súčasťou siete európskych PATLIB (PATent LIBraries) centier. Vzniklo v roku 2003 na základe vzájomnej dohody o spolupráci medzi CVTI SR, Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Európskym patentovým úradom (EPÚ). Úlohou Strediska patentových informácií PATLIB je poskytovať verejnosti patentové informačné služby a informácie z oblasti priemyselného vlastníctva.

Podstatou služby „Prediagnostika priemyselných práv“ je:

 • identifikácia duševného vlastníctva (najmä priemyselného vlastníctva) podniku  
 • overenie novosti technických riešení  
 • overenie právneho stavu dokumentov (tz. ak už technické riešenie chránené je, či je táto ochrana aktuálne v platnosti a aký je jej územný rozsah, teda či je dané riešenie voľne využiteľné a v akom rozsahu)
 • overenie aktivít konkurencie v danej oblasti (podľa krajín a podľa jednotlivých prihlasovateľov)  
 • odporučenie vhodnej stratégie priemyselno-právnej ochrany vzhľadom k výške nákladov a komerčnému potenciálu konkrétneho technického riešenia, vynálezu, dizajnu  
 • odporúčania ohľadom zapísania ochrannej známky a podobne

CVTI SR túto službu môže bezplatne poskytovať do októbra 2015, a to malým a stredným podnikom so sídlom v Bratislavskom kraji v rámci implementácie projektu NPC, ktorý spolu implementujeme. Následne je možné týmto podnikom bezplatne poskytnúť ďalšie expertné podporné služby, ako:

 • úhrada nákladov patentového zástupcu spojených s vypracovaním prihlášky priemyselných práv  
 • úhrada nákladov patentových zástupcov spojených so  zastupovaním pred domácim a zahraničnými patentovými úradmi  
 • úhrada nákladov spojených s vypracovaním zmlúv  a s právnym posúdením zmlúv v procese komercializácie  
 • zverejnenie ponuky nových technológií v databázach technologických ponúk a dopytov  
 • úhrada nákladov spojených s  expertnou analýzou novej technológie a jej reálnej trhovej hodnoty

Stredisko PATLIB tiež bezplatne zabezpečuje:

 1. Školenie na tému priemyselných práv
 2. Poradenstvo v oblasti priemyselných práv
 3. Rešeršné služby pred a počas výskumu a pred podaním prihlášky (rešerš na stav techniky, dizajny, ochranné známky, aktivity konkurencie, právny stav dokumentov)

Viac informácii nájdete tu: http://patlib.cvtisr.sk/, e-mail: patlib@cvtisr.sk