Pri nastavovaní klastrovej podpory sa môžeme inšpirovať aj príkladmi dobrej praxe od susedov

9. marca 2020 sa v priestoroch Slovak Business Agency uskutočnil druhý workshop za účasti regionálnych stakeholderov v rámci projektu INNO INDUSTRY.

Účastníci mali na programe diskusiu k aktuálnemu nastaveniu podporných nástrojov pre klastre a ich efektívnemu vyhodnocovaniu, k súčasnému stavu klastrových politík a k podpore klastrov na Slovensku v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027. Počas prezentácie boli predstavené zahraničné príklady dobrej praxe z vybraných regiónov v Európe, vhodných na použitie v slovenských podmienkach, získaných na prvom Interregionálnom Stakeholders Workshope projektu, ktorý sa konal v dňoch 3. – 5. 3. 2020 v rakúskom Krems an der Donau.

V rámci následnej diskusie boli preberané možnosti, ako sa inšpirovať napríklad dolnorakúskym modelom, pri nastavení efektívneho systému vyhodnocovania podpory poskytnutej klastrom, prostredníctvom viacerých ukazovateľov v rámci vlastného balance scoreboardu. Pri brainstormingu  k možnostiam a nastaveniu podporných nástrojov pre klastre v nasledujúcom programovom období odzneli viaceré návrhy, ako napríklad podpora Únie klastrov Slovenska ako strešnej organizácie, zapojenie klastrov do medzinárodných projektov i do už existujúcich národných projektov, celkové zvyšovanie povedomia a propagovanie klastrov a ich úlohy a iné.

V závere stretnutia boli tiež naplánované ďalšie regionálne workshopy a návrh na možný bilaterálny míting s rakúskym partnerom Ecoplus, ktorých dátumy sa však pravdepodobne budú posúvať na neskôr vzhľadom na súčasnú situáciu.

Viac informácii o projekte získate na webovej stránke: www.interregeurope.eu/innoindustry.

Projekt INNO INDUSTRY je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Kontakt:

Miroslav Poláček

polacek@sbagency.sk

+421 2 20 36 33 73