Priemyselné vlastníctvo a práva

(zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR)

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo je podskupinou duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie. Priemyselné právo je právom na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou, ako sú napr. vynálezy, technické riešenia alebo vonkajšie úpravy výrobkov - dizajny. Medzi priemyselné práva patrí aj skupina priemyselných práv na označenie, ako sú označenia tovarov a služieb, ktoré slúžia na zlepšenie marketingovej kvality produktov a služieb.
Do priemyselných práv nepatrí autorské právo a jemu príbuzné práva (uvedené práva sú podskupinou práv duševného vlastníctva (priemyselné práva, autorské právo a jemu príbuzné)). Tieto práva má vo svojej kompetencii Ministerstvo kultúry SR.
  
Význam priemyselného vlastníctva pre podnikanie
Priemyselné vlastníctvo predstavuje produkt vašej mysle a intelektu. Môže to byť vynález, ochranná známka, originálny dizajn alebo praktická aplikácia dobrej myšlienky. Tieto práva sú veľmi vzácne hodnoty, ktoré môžu úplne odlíšiť vaše podnikanie od konkurencie, a to tým, že pomôžu identifikovať vaše produkty a služby ako originálne u Vašich zákazníkov.
Priemyselné práva sú rôzne a iné, než sú vlastnícke práva existujúce v samotnom fyzickom produkte. Napríklad, ktokoľvek môže vlastniť automobil (fyzický predmet), ale nemôže vlastniť práva k značke, jednotlivým častiam, dizajnu a pod. Mnoho z týchto práv a iných nehmotných hodnôt často tvoria základné kamene nového podnikania a formujú kľúčové časti dobrého a komplexného podnikateľského plánu. Ak je plán dobrý, tieto hodnoty sa môžu stať skutočne hodnotnými. Takže buďte si už od začiatku vedomí dôležitosti vašich priemyselnoprávnych aktív a ubezpečte sa o tom, že ste sa o ne čo najlepšie právne postarali. Viac informácií.

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

  • Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvod výrobkov a zemepisných označení.
  • Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike (iné strediská zriadené úradom).
  • Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná.
  • Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.

Úrad priemyselného vlastníctva SR sídli v Banskej Bystrici, podacie miesto má aj v Bratislave. Na poskytnutie úvodných informácií slúži bezplatné infocentrum:

Informačné centrum
Tel.:
Fax: 048/4300 350
e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
web: http://www.upv.sk/ alebo http://www.indprop.gov.sk/

Všetky prihlášky (žiadosť o udelenie patentu na vynález, žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra, žiadosť o zápis dizajnu do registra, žiadosť o zápis ochrannej známky do registra ap.), ako aj informačné materiály získate buď priamo v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR, alebo si ich môžete stiahnuť z internetovej stránky.

Pokiaľ ide o konkrétne vypracovanie prihlášok a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, môžete sa obrátiť na oprávnených zástupcov:

Prvá konzultácia u patentového zástupcu, ktorý je členom Komory patentových zástupcov je spravidla bezplatná. Napíšte na e-mail: chamber@patentattorneys.sk, resp. navštívte stránku Slovenskej komory patentových zástupcov uvedenú vyššie.