Prihláste svoje projekty do Európskej ceny za podporu podnikania - EEPA 2020

Od roku 2006 sa do Európskej ceny za podporu podnikania (EEPA) prihlásilo vyše 4 000 projektov. Prihláste sa čo najskôr a nenechajte si ujsť príležitosť stať sa v roku 2020 ďalší z víťazov! Postupujúce dva slovenské projekty dostanú pozvánku a preplatenie nákladov na letenku a ubytovanie na záverečnú konferenciu v Berlíne.

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných projektov zameraných na podporu podnikania. Zvyšuje povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, povzbudzuje a inšpiruje potenciálnych podnikateľov.

Chcete sa zapojiť? 

Medzi oprávnené subjekty patria podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny a obce, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešných projektoch zameraných na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

STIAHNITE SI FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE, a tiež PRACOVNÚ PRÍRUČKU

Aký je recept na úspech? 

EEPA je príležitosťou pre MSP,  verejné orgány a verejno-súkromné partnerstvá z rôznych členských štátov EÚ, aby predložili svoje najviac nápadité a najúspešnejšie projekty na podporu podnikania a malé a stredné podniky (MSP). 

Kategórie 

Podpora podnikateľského ducha: oceňuje projekty na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, také,  ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami

Investovanie do podnikateľských zručností: oceňuje projekty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností

Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch

Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a projekty, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej

Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: oceňuje politiky a projekty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania, ako aj financovania

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne projekty orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín

Veľkú cenu poroty získa najlepší projekt z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania 

Súťaž má dve výberové kolá

Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Každá krajina vyberie svojich najlepších národných víťazov, a tí budú potom súťažiť na európskej úrovni v piatich rôznych kategóriách a zároveň dostanú pozvánku s preplatením cestovných a ubytovacích nákladov na slávnostné odovzdávanie cien počas konferencie SME Assembly v novembri 2020 v Berlíne.

Informácie o súťaži nájdete tu: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/inde...

Blog: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-2020-launch/

Twitter: https://twitter.com/EEPA_EU

Facebook: https://www.facebook.com/PromotingEnterprise/

Instagram: https://www.instagram.com/promotingenterprise/

Termín na podanie prihlášok do súťaže: 5. jún 2020 (piatok) do 14:00.

Informácie o národných kolách súťaže vám poskytne národné kontaktné miesto: 

Oľga Nemethová

SBA Slovak Business Agency  - TWIN CITY A

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Tel: +421 2 2036 32 70 ; 0907 859 342

Email: nemethova@sbagency.sk

Iniciatíva Európskej komisie, GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP