Projekty, ktoré majú šancu uspieť (regióny)

10.august 2020 | 16:00 - 19:00

Ako riadiť svoj podnikateľský projekt bez vyčerpávajúcich detailov? Zapísaním projektu do matice logického rámca na nič nezabudnete. Hlavnou výhodou tejto metódy je, že ciele, ktoré ste si naplánovali, budú jasne vymedzené a merateľné. Ako pritom postupovať?

ČO SA DOZVIETE

  • Plán nákladov
  • Východiskový rozvrh
  • Analýza ľudských zdrojov
  • Optimalizácia pre splnenie zákazníckych potrieb
  • Overenie aktuálnosti projektu
  • Realizácia a najčastejšie chyby

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Lucia Richterová –  skúsený projektový manažér a lektor. Momentálne sa venuje vlastným projektom a externe spolupracuje s firmami zameranými na cezhraničné spolupráce. Vytvorila a riadila viaceré vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj talentu a podnikateľských zručností. Je zakladateľkou organizácie SIEDAS, ktorá sa venuje medzinárodnému vzdelávaniu a Nitrianskej krajskej rady mládeže.

KEDY

10.8. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 4.8.2020 do 19:00 hod.

KONTAKTY: nr@npc.sk alebo +421 918 199 865

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.