Realizácia stavby v Rakúsku

Otázka

Dobrý deň. Aké povolenia potrebuje vybaviť slovenská s.r.o. podnikajúca v oblasti stavebníctva, keď chce realizovať stavbu v Rakúsku. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň, voľný pohyb služieb umožňuje občanom EÚ poskytovať služby cez národné  hranice bez obmedzení vyplývajúcich z národnej príslušnosti. Základnou legislatívou Európskej únie v tejto oblasti sú články 43 - 55  Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Ich  podstatou sú dve slobody – sloboda etablovania sa (právo zakladania podnikov v inom členskom štáte) a sloboda poskytovania služieb (právo zostaťvo   svojom materskom štáte a súčasne poskytovať svoje služby príslušníkom iného členského štátu).

Služby predstavujú v ponímaní EÚ najmä činnosti priemyselnej povahy, obchodnej povahy, remeselnej povahy a činnosti v oblasti slobodných povolaní. Hoci to v článkoch 43 a 49 Zmluvy o založení ES nie je doslovne uvedené, ich hlavnú podstatu vystihuje slovné spojenie „princíp nediskriminácie“. Znamená to, že podnikateľský  subjekt z ktoréhokoľvek členského štátu môže poskytovaťsvoje služby, buď založením svojej organizačnej zložky alebo prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb bez toho, aby bol diskriminovaný na základe svojej štátnej príslušnosti. V tejto oblasti existuje jediné všeobecné pravidlo – podnikateľ sa musí riadiť zákonmi štátu, na území ktorého podniká.

Pojem slobodné poskytovanie služieb sa vzťahuje na podniky, ktoré poskytujú služby cez hranice štátu formou dočasnej činnosti  (realizácia zmluvy), t. j. nemajú žiadnu pobočku v danej členskej krajine.

Pri prácach, ktoré v Rakúsku spadajú pod regulované živnosti, sa musí podať hlásenie o cezhraničnom podnikaní na Spolkovom ministerstve hospodárstva, rodiny a mládeže. Toto hlásenie sa musí každý rok obnovovať, ak podnik plánuje počas príslušného roka poskytovať služby v Rakúsku. Formuláre so všetkými informáciami o povinných prílohách sa nachádzajú na webových stránkach Spolkového ministerstva hospodárstva, rodiny a mládeže. Firmy, ktoré majú platné hlásenia o cezhraničnom podnikaní, budú zverejnené v registri služieb na internetových stránkach ministerstva. V prípade porušenia týchto pravidiel hrozí podľa rakúskeho živnostenského poriadku pokuta až do výšky 3 600 eur.

Rakúsky stavebný zákon ukladá povinnosť stavebného dozoru, ktorý môže vykonávať iba rakúska osoba s oprávnením.

Pri zakladaní pobočky v Rakúsku sa firma musí prihlásiť na obvodnom správnom úrade (magistrát alebo Bezirkshauptmannschaft), v ktorého oblasti sa bude pobočka nachádzať. Pri prihlásení regulovanej živnosti sa treba preukázať dokladom o spôsobilosti – môže byť aj potvrdenie o uznaní diplomu. Rozsiahle informácie o tejto téme možno získať v hospodárskej komore v mieste založenia pobočky.  

Podobné články

  • Rakúsko je jedna z najrozvinutejších krajín Európskej únie. Ak sa naučíte aké sú miestne pravidlá a ako jednať s úradmi, podnikanie v tejto krajine vám môže priniesť zaujímavé skúsenosti.

  • Šedý dovoz napríklad z Ázie alebo USA bez súhlasu majiteľa ochrannej známky je neoprávnený a môže mať pre predávajúceho vážne právne dôsledky.

  • Informácie o tom, ako si založiť firmu v 26 štátoch EÚ.

DISKUSIA