SBA predsedá pracovnej skupine pre problematiku Small Business Act

V auguste 2013 iniciovala SBA (pôvodne NARMSP) vznik Pracovnej skupiny pre problematiku Small Business Act pod patronátom Ministerstva hospodárstva SR.

V nadväznosti na jednotlivé princípy Zákona o malých a stredných podnikoch je pôsobnosť Pracovnej skupiny zameraná na prípravu a zavádzanie zásadných opatrení a politík v oblasti podpory MSP, prerokúvanie úloh a odporúčaní EÚ a prípravu opatrení podporujúcich rozvoj MSP s cieľom zabezpečiť udržateľný rast MSP a zvýšiť regionálnu zamestnanosť. Členmi Pracovnej skupiny sú zástupcovia Slovak Business Agency a deviatich ministerstiev, do ktorých pôsobnosti patria opatrenia realizované v rámci jednotlivých princípov Zákona o malých a stredných podnikoch.SBA sa týmto spôsobom podieľa na úprave podmienok pre MSP, podpore hospodárstva a riešení najväčších problémov, ktorým musia malí podnikatelia čeliť. Či už ide o administratívne zaťaženie, častú zmenu legislatívnych podmienok, dostupnosť kapitálu, rovnakú šancu vo verejných tendroch, bariéry pri zavádzaní inovácií a pod.
 
Pracovnú skupinu vedie generálny riaditeľ SBA, Ing. Branislav Šafárik, ktorý je súčasne Vyslancom pre MSP a zastupuje Slovenskú republiku v celoeurópskej sieti, ktorú zriadila Európska komisia. Z toho titulu je jeho primárnou úlohou monitorovať a dohliadať na implementáciu Small Business Act v SR.
 
Členmi Pracovnej skupiny sú zástupcovia SBA a desiatich ministerstiev, do ktorých pôsobnosti patria opatrenia realizované v rámci jednotlivých princípov SBA. Pracovná skupina pre problematiku Small Business Act vznikla v súlade s pripravovanou Stratégiou rozvoja MSP v Slovenskej republike s dôrazom na zvýšenie regionálnej zamestnanosti, prostredníctvom ktorej chce SBA vytvoriť Centrum pre implementáciu Small Business Act na Slovensku.

Podobné články

  • Európska komisia otvára verejnú konzultáciu s cieľom získať spätnú väzbu a nápady k spôsobu zmeny iniciatívy „Small Business Act“.

  • V Európe každoročne niekoľko tisíc firiem ukončí svoje podnikanie, pričom len 50 % firiem prežije prvých 5 rokov od založenia. Národní Vyslanci pre MSP rokovali o tom, ako dať takýmto firmám druhú šancu.

  • Vyslanci pre malé a stredné podniky rokovali na tohoročnom prvom zasadaní o dostupnejších trhoch a financiách a o podpore digitálneho jednotného trhu. Ich aktivity by mali byť implementované v užšej spolupráci s podnikateľmi a štátom.

DISKUSIA