Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR

Predmetom schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR (ďalej len „schéma“) je poskytovanie pomoci de minimis (ďalej len ,,pomoc“) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis formou dotovaných služieb spojených s poskytovaním informácií, individuálnych poradenských služieb, organizovaním skupinového poradenstva, sprostredkovaním prepojení medzi mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi (ďalej len „MSP“), využívaním služieb Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej aj „CVTI SR“) a tvorivej dielne Creative Point a FabLab. Ďalej zabezpečením účastí na propagačných podujatiach typu veľtrhy, výstavy, podnikateľské misie, medzinárodné, sourcingové a kooperačné podujatia, zvyšovaním kvalifikácie MSP, propagáciou MSP formou elektronických médií, zabezpečením pobytu v podnikateľskom inkubátore, účasti na zahraničných a kombinovaných stážových pobytoch pre MSP s cieľom podporiť a rozvíjať ich podnikanie na trhu.
 
Schéma na stiahnutie TU. (vo formáte PDF)