Sila rozhodovania v biznise (Nitra)

08.november 2018 | 17:00 - 21:00

Odborný seminár pre nepodnikateľov a podnikateľov do 3 rokov od vzniku formy

Staňte sa lídrom vášho života a biznisu. Spoznajte samých seba, svoje jedinečné schopnosti a rebríček hodnôt, ktoré riadia vás i vaše každodenné rozhodnutia. Naučte sa chápať rozdielnosť členov tímu a ich individuálne potreby. S pochopením samého seba prichádza stabilita a dôvera vo vo vás i vaše rozhodnutia.

Čo sa naučíte?

· spoznať samých seba a pretaviť osobné kvality do života a biznisu

· zistiť v čom ste dobrí a komunikovať pravidlá vodcovstva
· pochopiť vzťahy s rodinou, zamestnancami/kolegami, investormi, autoritami
· zaujímavé fakty o potrebe spánku, pohybu, stravy a duševného zdravia

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Mgr. Henrieta Holúbeková - autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež a dospelých. Posledných 20 rokov učí odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií. Je tvorkyňou náuky o sebe, ktorá predstavuje vodcovstvo zajtrajška.

KEDY?

08.11.2018

NEPODNIKATELIA : 17:00 – 20:00 hod.

PODNIKATELIA : 17:00 – 21:00 hod.

KDE?

Dom Matice slovenskej

Dolnočermánska 737/91

949 11 Nitra

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, prostredníctvom podaktivity 1.4 Akceleračný program a podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

a) fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

alebo

b) podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; od vzniku ktorej neuplynuli viac ako 3 roky od registrácie v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom registri oprávňujúcom na podnikanie;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

REGISTRUJTE SA TU:

NEPODNIKATELIA

PODNIKATELIA do 3 rokov od vzniku podnikateľského subjektu (FO/PO)

Ukončenie registrácie: 07.11.2018

Kapacita podujatia je obmedzená, účasť bezplatná.

KONTAKT:

Nepodnikatelia: tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk

Podnikatelia: tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk