Slobodné povolania - spoločnosti podnikajúce podľa osobitných predpisov

Pod pojmom slobodné povolanie si väčšina z nás predstaví umelca, speváka alebo herca ale v skutočnosti táto skupina samostatne zárobkovo činných osôb zahŕňa ďaleko viac činností, profesií a povolaní.

Foto: flickr.com

Zákon o dani z príjmov rozdeľuje príjmy dosiahnuté z podnikania na príjmy:

  • dosiahnuté na základe živnosti,
  • z podnikania vykonávaného na základe osobitných predpisov,
  • autorské príjmy,
  • príjmy finančných sprostredkovateľov, znalcov a tlmočníkov a 
  • príjmy z činností, ktoré nie sú ani živnosťou ani podnikaním, t.j. príjmy zo slobodných povolaní.

 

Slobodné povolanie obsahuje duševno-ideové služby založené na vedomostiach, ktoré sú ako vedecké, literárne, umelecké, kultúrne, výchovné, učiteľské, medicínske, ekonomické, inžinierske, právne, technické a prírodovedecké činnosti na základe špecifických odborne - právnych noriem vykonávané osobne, na vlastnú zodpovednosť a nezávisle v záujme svojich klientov a verejnosti. Patria medzi ne napríklad: zubní lekári, lekárnici, veterinári, maséri, psychológovia, architekti, geodeti, reštaurátori, hudobníci, výtvarní umelci, dramatickí umelci, novinári, prekladatelia.

Osoba vykonávajúca slobodné povolanie nepotrebuje na výkon svojej činnosti oprávnenie v podobe živnostenského listu a ani sa neprihlasuje na živnostenskom odbore. Na výkon svojej činnosti potrebuje mať pridelené daňové identifikačné číslo, ktoré získa registráciou na miestne príslušnom daňovom úrade. Mnoho osôb vykonávajúcich výkon slobodného povolania potrebuje okrem registrácie z dôvodu pridelenia DIČ byť registrovaní v profesijnom združení alebo komore združujúcej osoby vykonávajúcu rovnakú činnosť.

Slobodné povolanie a účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Spôsob vedenia účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva je pre mnohých  z ich pohľadu jednoduchší, ale jednoduché účtovníctvo nie je až také jednoduché ako sa na prvý pohľad môže zdať. Špecifikom príjmov takýchto osôb sú prijaté zálohy na prebiehajúce súdne konania, zálohy na nákup kolkových známok alebo príjmy v podobe zábezpek a záruk určených súdom, preddavky na naštudovanie nejakého výkonu, napísanie knihy a podobne.

Paušálne výdavky

V prípade rozhodnutia takejto osoby uplatňovať paušálne výdavky vo výške 40 %, táto nemusí viesť účtovníctvo, iba evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.

§ 6, ods. 10, ZDP ale hovorí: „(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu....“

Práve podmienka, že daňovník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, môže byť u niektorých slobodných povolaní problém, nakoľko ich príjmy prekročia za posledných 12 kalendárnych mesiacov obrat pre povinnosť stať sa platiteľom dane z pridanej hodnoty, a preto môžu použiť spôsob paušálnych výdavkov iba na začiatku činnosti.

Daňová evidencia

Daňovú evidenciu podľa vyššie uvedených noviel zákonov môže viesť podnikateľ, ktorý:

  • nezamestnáva žiadnych zamestnancov
  • jeho príjem nepresiahne v predošlom zdaňovacom období sumu 170 000 €
  • uplatňuje skutočné výdavky, t.j.vedie jednoduché účtovníctvo a nie iba evidenciu príjmov pre účely paušálneho spôsobu uplatnenia daňových výdavkov. Tento podnikateľ môže viesť zjednodušenú daňovú evidenciu, ale musí mať prehľad a evidenciu minimálne o:

o   príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov

o   hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť

o   zásobách, pohľadávkach a záväzkoch

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je podľa špecifikácie činnosti jednotlivých druhov vhodným spôsobom ako podrobne sledovať analyticky prijaté zálohy a výdavky na jednotlivé prebiehajúce akcie, zákazky alebo procesy.

Slobodné povolanie a dane

Daň z pridanej hodnoty

Ak dosiahne osoba vykonávajúca slobodné povolanie za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, tak sa musí registrovať aj ako platiteľ DPH. Okrem povinnej registrácie sa môže osoba vykonávajúca slobodné povolanie stretnúť s potrebou registrácie podľa § 7 Zákona o dani z pridanej hodnoty, v prípade že dodá službu do inej krajiny platiteľovi dane z pridanej hodnoty zaregistrovanému na území iného štátu. V tomto prípade je povinná podať súhrnný výkaz alebo sa môže v rámci tohto paragrafu stretnúť so situáciou, že prijme službu od platiteľa dane z pridanej hodnoty zaregistrovanému vo svojej krajine.

Daň z príjmov

Daňovými výdavkami/nákladmi osoby vykonávajúcej slobodné povolanie z pohľadu zákona o dani z príjmov sú všetky výdavky/náklady na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložené daňovníkom. Pri určení základu dane postupuje táto osoba ako každý iný daňovník dane z príjmov fyzických osôb. Ako je uvedené vyššie, môže sa rozhodnúť, či bude výdavky uplatňovať v podobe paušálnych výdavkov alebo preukázateľne vynaloženými výdavkami/nákladmi zaúčtovanými v účtovníctve advokáta.

Veľmi častým prípadom v praxi je, že táto osoba okrem vykonávania svojej činnosti vykonáva aj iné činnosti, na ktoré má živnostenské oprávnenie, a ktoré sú podnikaním na základe živnosti. Vtedy je vhodné príjmy/tržby z týchto činností a tiež výdavky/náklady k nim sa viažuce oddeliť v účtovníctve rozdelením na strediská a sledovať ich samostatne aj kvôli bezchybnému vyčísleniu jednotlivých základov dane pri vypracovaní daňového priznania k dani z príjmov.

Pokiaľ sa takáto osoba rozhodne uplatňovať paušálne výdavky, musí ich uplatňovať aj v prípade príjmov zo živnosti, v prípade príjmov z vykonávania podnikania podľa osobitných predpisov. Nie je teda možné kombinovať rôzne uplatnenie výdavkov v prípade dvoch druhov príjmov, aj keď sa jedná o jednu a tú istú osobu.

Odvody

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení sa príslušník slobodného povolania berie ako SZČO, teda je povinný prihlásiť sa do Zdravotnej poisťovne. Poistné platí 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu, čiže 55,02 euro (minimálny vymeriavací základ je od 1.1. 2013 50 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2010, t.j. 786*50 % = 393 euro) a neskôr podľa výšky preddavku vypočítanom v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení nebol príslušník slobodného povolania považovaný za SZČO a do Sociálnej poisťovne sa teda nebol povinný prihlásiť. Zmena legislatívy však spôsobila, že od 1.7.2013 sa aj osoby vykonávajúce slobodné povolanie budú považovať za osoby povinné poistené po splnení podmienok. V praxi to znamená, že všetky takéto osoby pokiaľ ich príjem za rok 2012 presiahol 4712 euro budú od 1.7.2013 povinne nemocensky poistené a budú platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Podobné články

DISKUSIA