Sociálne podnikanie - čo zmení nový zákon? (Bratislava)

14.jún 2018 | 17:00 - 19:00

Zaujíma vás, čo je to sociálne podnikanie, sociálny podnik a aká je jeho najnovšia úprava podľa novoprijatého Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch? Za akých podmienok sa môže podnik zaradiť do systému podpory subjektov sociálnej ekonomiky?

Seminár s lektorom Petrom Mészárosom je určený tým, ktorí uvažujú nad prevádzkovaním sociálneho podniku, ale aj tým, ktorí už taký majú. Odborník predstaví koncept sociálneho podnikania v kontexte novoprijatého Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája tohto roku.

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

M.A. Peter Mészáros sa podieľa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. Je expertom v Programe sociálnych inovácií v nadácii Green Foundation, vedie občianske združenie a rovnomennú firmu 3lobit, ktorá využíva atribúty sociálneho podnikania. Je koordinátorom Ashoka pre Slovenskú republiku, angažuje sa v oblasti poradenstva a tvorby verejných politík či schém podpory v oblasti sociálnych inovácií.

KEDY?

14. 6. 2018, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A

 811 09 Bratislava

PRIHLÁSENIE NA SEMINÁR:

NEPODNIKATELIA TU

PODNIKATELIA TU

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. 

KONTAKTY:

NEPODNIKATELIA: ap@npc.sk

PODNIKATELIA: rp@npc.sk

------------------

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA:

Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.
- Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 
- Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.
---------

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - PODNIKATELIA: 
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti). 

PREČO IBA BRATISLAVSKÝ KRAJ?
Tento seminár, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.