Sociálne podnikanie – SBA sa zapojila do nového projektu

Sociálne podniky sú dôležitou hnacou silou pre inkluzívny rast a zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení súčasných ekonomických, ekologických a spoločenských výziev. Spoločnou črtou takmer všetkých krajín Dunajského regiónu sú nedostatky v oblastiach politického a právneho regulačného rámca, trhov pre sociálne investície a vzdelávania v  téme sociálneho podnikania.

V nadväznosti na poslanie Slovak Business Agency (SBA), ktorým je komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a na skutočnosť,  že súčasná situácia na pracovnom trhu pre znevýhodnené skupiny obyvateľov je nepostačujúca, rovnako aj problematika riešenia sociálnych podnikov je v našom regióne len v „plienkach“, Slovak Business Agency prijala výzvu a od januára 2017 začína realizovať projekt SEN3ES (’Strengthening Social Entrepreneurial Landscape through involving socially responsible corporate Practices in EntrepreNeurial CompetenceS and Skills enhancement in the DANUBE region’).

Cieľom projektu je lepšia integrovanosť sociálnych podnikov na dnešné trhové prostredie prostredníctvom využívania  poznatkov firemnej politiky spoločenskej zodpovednosti (CSR-Corporate and Social Responsibility) a naopak. Ďalšími cieľmi projektu sú podpora výmeny skúseností medzi sociálnymi podnikmi a spoločensky zodpovednými firmami a podpora koordinácie a spolupráce medzi sociálnymi podnikmi s podnikmi, v ktorých sa uplatňuje politika spoločenskej zodpovednosti, ako aj s tvorcami politík a verejnou sférou.

Aktivity projektu budú vychádzať z projektových cieľov, v rámci ktorých sa zmapuje súčasná situácia a rozdiely v oblasti sociálneho podnikania medzi krajinami Dunajského regiónu, uskutočnia sa študijné návštevy, zorganizujú semináre, v rámci interregionálnych workshopov sa uskutoční politický dialóg stakeholdrov a vypracujú sa politické odporúčania.

V oblasti firemnej politiky CSR vo vzťahu k sociálnym podnikom sa uskutoční mentoring a koučing s cieľom odovzdania skúsenosti z oblasti ľudských zdrojov, manažmentu, predaja, financií, účtovníctva a marketingu.


V závere bude vypracovaný dokument „Stratégia sociálneho podnikania“ spolu s Akčným plánom . Projektoví partneri budú pracovať aj na vytvorení medzinárodnej siete sociálnych podnikov (SP), spoločensky zodpovedných podnikov (CSRs), (sociálnych) finančných investorov, tvorcov politík, akademických inštitúcií a neziskových organizácií, ktorú bude tvoriť celkovo 600–800 členov v podunajskej oblasti.

Projekt realizuje Konzorcium 8 partnerov a 5 asociovaných partnerov z 8 krajín v rámci Dunajského regiónu: z Maďarska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Rakúska, Srbska, Rumunska, Moldavska a Belgicka

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách nájdete TU