Som fyzická osoba

30 článkov
  • Zmluvy v IT sektore sú kombináciou zmlúv o dielo, kúpnych, autorských a licenčných. Bežné znenie zmlúv nepostačí.

  • Daňová kontrola k vám môže prísť aj bez ohlásenia. Pripravte sa na to, že preverí všetky vaše doklady.

  • Čo je autorské dielo? Čo v prípade, že sú porušované vaše autorské práva a ako pripraviť licenčnú zmluvu?

  • Kto musí používať elektronickú registračnú pokladnicu? Ako má byť elektronická pokladnica vybavená?

  • Daňové subjekty, ktoré vedú účtovníctvo sú povinné pred zostavením účtovnej závierky vykonať inventarizáciu.

  • Platiteľom koncesionárskych poplatkov je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere zamestnáva aspoň 3 zamestnancov.

  • Prevádzkareň a priestor súvisiaci s podnikaním sú dva odlišné pojmy. Aký je medzi nimi rozdiel?

  • Od 1. februára 2013 dochádza k zmenám v Obchodnom zákonníku. Jeho novelizácia obmedzuje lehotu splatnosti faktúr, presnejšie definuje nekalú súťaž či rieši stále sa zvyšujúci počet prípadov tzv. katalógových firiem.

  • Od januára tohto roku je v platnosti zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti.

  • Podnikateľ má nárok na nemocenskú dávku počas pracovnej neschopnosti ak spĺňa podmienku nemocenského poistenia, to znamená za posledné dva roky bol minimálne 270 dní povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistený a nemá nedoplatok na poistnom vyšší ako 5 euro.