Výzva predĺžená do 13. decembra! - Spoznaj Izrael na konferencii MUNIWORLD 2018

 

MUNIWORLD 2018 je výnimočná medzinárodná konferencia s osobitným dôrazom na rozvíjajúce sa oblasti - smart city a cyber security, na ktorej sa zúčastní približne 150 technologicky orientovaných firiem a poskytovateľov služieb. Máš jedinečnú príležitosť spoznať tie najlepšie SMART CITIES startupy z celého sveta a stretnúť sa s niektorým zo 6 000 riaditeľov a manažérov z Izraela a ďalších 80 krajín sveta.  Podujatie tvorí most medzi inováciami a ich využitím v mestách.

MUNIWORLD 2018 sa uskutoční v dňoch 13. - 15. februára v Tel Avive. Hlavnou témou podujatia je „Smart Cities Under Cyber Attack“. Viac informácií o konferencii TU.

SBA uhrádza účastníkom náklady na:

 • náklady na vstupenku, resp. zabezpečenie stánku na podujatí
 • spiatočnú letenku
 • ubytovanie v mieste podujatia

Prihlasovanie

 • prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac päť rokov od vzniku),
 • za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia,
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO

 PODNIKATELIA:

Žiadosť a povinné prílohy:

1.     Žiadosť,

2.     Prihláška,

3.     CV zástupcov žiadateľa, 

4.     CV štatutárneho orgánu žiadateľa/ člena štatutárneho orgánu žiadateľa, 

5.     Pracovné zmluvy/dohody zamestnancov žiadateľa, 

6.     Prezentácia projektu/startupu/nápadu, 

7.     Krátky video pitch/prezentácia projektu v anglickom jazyku, 

8.     Údaje o spoločnosti a zástupcoch žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy,

9.     Vyhlásenie za účelom kontroly,

10.   Vyhlásenie, že žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k projektu/nápadu,

11.   Súhlas so spracovaním osobných údajov (za každého zástupcu žiadateľa samostatne),

12.   Vyhlásenie MSP,

13.   Prehľad o prijatej pomoci.

 

NEPODNIKATELIA:

Žiadosť a povinné prílohy:

Zoznam povinných príloh k Žiadosti:

 1. Žiadosť o poskytnutie podpory,
 2. CV žiadateľa,
 3. Prezentácia projektu/startupu/nápadu,
 4. Prihláška fyzickej osoby,
 5. Osobné údaje žiadateľa,
 6. Vyhlásenie fyzickej osoby,
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vyplnenú Žiadosť, ktorej súčasťou sú povinné prílohy zašlite na adresu podujatia@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.

Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej prihlášky. Neúplné prihlášky nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA, je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prihláška bude klasifikovaná ako neplatná.

Termín zasielania žiadostí:  streda 13.12.2017 – do 24:00

Proces výberu účastníkov

 1. Zasadnutie komisie
 2. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení prihlášky
 3. Informovanie vybraných účastníkov podujatia

Kontakt:

podujatia@sbagency.sk