Startupisti, využite aj vy možnosť zúčastniť sa podujatia WE4STARTUPS CYBERSECURITY WORKSHOP vo Washingtone D.C.

SBA v spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Washingtone, ponúkajú možnosť navštíviť hlavné mesto Spojených štátov amerických a zúčastniť sa zaujímavého podujatia v oblasti cybersecurity. Dozviete sa o aktuálnych trendoch v oblasti počítačovej bezpečnosti pre firmy, o výzvach a príležitostiach pre expanziu v oblasti IoT, o potencionálnej spolupráci EÚ a USA v oblasti cybersecurity, možnostiach štátnej administratívy pri pomoci napredovania cybersecurity business, a mnoho ďalšieho. Čakajú vás diskusie, prezentácie, návšteva cyber inkubátora, networking, stretnutia s odborníkmi, investormi, podnikateľmi a predstaviteľmi krajín V4 a USA.

Cyber Security je hnacou silou inovácií a podnikania. Krajiny Vyšehradskej štvorky spoločne podporujú inovačné podnikanie v regióne pod značkou WE4STARTUPS.

Kedy: 7. a 8. marca 2017

Pozor: za každú členskú krajinu V4 sa môžu zúčastniť 2 startupy, pôsobiace najmä v oblasti cyber security


Program podujatia nájdete na tomto linku

SBA uhrádza účastníkom náklady na:

 • letenku do a z Washingtonu
 • ubytovanie v mieste podujatia

Prihlasovanie

 • prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky - v odôvodnených prípadoch päť rokov pred zapojením sa do výzvy);
 • za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak;
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec).

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

 1. Vyplnená a e-mailom zaslaná prihláška, ktorej súčasťou je vyhlásenie a povinné prílohy na adresu podujatia@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti.
 3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).

Prihláška a povinné prílohy pre fyzické osoby

 1. prihláška
 2. CV žiadateľa
 3. prezentácia resp. video prezentácia (pitch) startupu, prípadne vypracovaný biznis plán

Prihláška a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ

V prípade, že má žiadateľ firmu alebo je fyzická osoba podnikateľ, MUSÍ vyplniť prihlášku pre MSP a FO podnikateľ.

 1. prihláška
 2. CV  zástupcov MSP, ktorí sa podujatia majú záujem zúčastniť (v prípade, že je zástupca MSP v danom MSP zamestnanec, prosíme o zaslanie skenu pracovnej zmluvy, príp. dohody)
 3. prezentácia startupu

Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej prihlášky. Neúplné prihlášky nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA, je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prihláška bude klasifikovaná ako neplatná.


Termín zaslania prihlášok: 25.01.2017 do 24:00

Proces výberu účastníkov

 1. Zasadnutie komisie
 2. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení prihlášky
 3. Informovanie vybraných účastníkov podujatia

Kontakt:

podujatia@sbagency.sk