Štátne programy

Program podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu

Predmetom Programu podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu je prezentovanie úspešných príkladov podnikania malých a stredných podnikov a realizácia aktivít zameraných na zvyšovanie motivácie pre vstup do podnikania a presadzovanie podnikania ako kariérnej alternatívy k pracovnému úväzku.

Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu

Projekty a súťaže podporené z programu PUPP

Program na podporu startupov

Predmetom Programu na podporu startupov je poskytovanie pomoci formou poradenstva a podporných služieb a poskytovanie pomoci zameranej na podporu a rozvíjanie záujmu o podnikanie, podporu vstupu do podnikania a rozvoja inovačných aktivít záujemcov o podnikanie. Cieľom je podpora motivácie pre vstup do podnikania a zvyšovanie atraktivity podnikania ako kariérnej voľby.

Program na podporu startupov
Prílohy
Schéma na podporu startupov
Prílohy

Program Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie

Predmetom programu Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie (ďalej len „program“) je poskytovanie pomoci formou poradenských a vzdelávacích služieb financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, zameranej na budovanie podnikateľských kompetencií.

Prijímateľom pomoci sa poskytuje pomoc formou dotovaných – bezplatných a zľavnených služieb - poradenských konzultácií a krátkodobých vzdelávacích kurzov. Predmetom poradenských služieb sú základné témy súvisiace s podnikateľským prostredím v Slovenskej republike. Vzdelávacie kurzy sú zamerané na získanie teoretických a praktických poznatkov najmä z oblasti základov legislatívy, práva, manažmentu, účtovníctva, marketingu, administratívy, motivácie a rizík.  
 

Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie
Prílohy
Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov
Prílohy

Program na podporu internetovej ekonomiky

Predmetom Programu na podporu internetovej ekonomiky je poskytovanie pomoci formou podporných služieb zameraných na využívanie nástrojov e-commerce a rozvoj elektronických služieb.

Program na podporu internetovej ekonomiky

Program Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania

Predmetom Programu Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania je vykonávanie prieskumov a analýz stavu a vývoja malých a stredných podnikov a ich postavenia v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky ako aj na Jednotnom trhu Európskej únie a na globálnom trhu.

Program Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania

0 článkov