Typológia osobnosti - Poznaj seba, poznaj iných (Hnúšťa)

13.august 2019 | 16:30 - 19:30

REGISTRUJTE SA TU

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Ukončenie registrácie: 12.8.2019 do 13.00 hod.

 

Odborný seminár ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu:  ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/