Verejná konzultácia k Small Business Act

Európska komisia otvára verejnú konzultáciu s cieľom získať spätnú väzbu a nápady k spôsobu zmeny iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu, ktorý by umožnil v období rokov 2015 – 2020 pokračovať v silnej európskej politike na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a podnikateľov.

Verejná konzultácia je dostupná TU.

ČO JE INICIATÍVA „SMALL BUSINESS ACT“ PRE EURÓPU?
V iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu prijatej v roku 2008 a aktualizovanej v roku 2011 sa odráža politická vôľa Komisie uznať ústrednú úlohu MSP v hospodárstve EÚ.
Iniciatíva SBA stanovuje komplexný program politiky s konkrétnymi opatreniami v desiatich oblastiach, ktorých cieľom je podpora podnikania, uplatňovanie zásady „najskôr myslieť na malých“ pri tvorbe politík a podpora rastu MSP prostredníctvom poskytovania pomoci pri riešení zostávajúcich problémov, ktoré bránia ich rozvoju. Aktualizáciou iniciatívy SBA v roku 2011 sa zameranie posunulo k opatreniam, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou pomôžu MSP prekonať hospodársku krízu: uľahčovanie prístupu k financiám, odstraňovanie byrokracie, podpora prístupu k trhom a podpora podnikania.

ČO SME DOTERAZ DOSIAHLI?
Komisia monitoruje vykonávanie iniciatívy SBA v členských štátoch na základe výročnej správy a prehľadov o jednotlivých krajinách5, v ktorých je zdôraznený pokrok, ako aj nedostatky. V posledných troch rokoch prijali členské štáty približne 2 400 opatrení na zlepšenie rámcových podmienok a prevádzkového prostredia MSP.

ĎALŠIE KROKY
Komisia bude po ukončení verejnej konzultácie analyzovať doručené odpovede a zverejní správu so zhrnutím výsledkov. Komisia na základe výsledku tejto konzultácie vypracuje návrh novej iniciatívy SBA, ktorý sa prijme v prvej polovici roku 2015.

Podobné články